Zápis z Náhradní členské schůze ACHMK konané 17.8.2020 v Sedlčanech

19.08.2020 21:03

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se uskutečnila dne 17.8.2020 Hotel Florian , Náměstí T.G.Masaryka 167 , 264 01 Sedlčany

 

I. Úvod

A. Program členské schůze:

1) Prezence
2) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
3) Zpráva o činnosti klubu v roce 201
9 a plán činnosti na rok 2020
4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

5) Zpráva Rady plemenné knihy
6) Zpráva kontrolní komise

7) Diskuze
8) Závěr

 

B. Místo a doba konání náhradní členské schůze

 

Náhradní členská schůze se konala dne dne 17.8.2020 Hotel Florian , Náměstí T.G.Masaryka 167 , 264 01 Sedlčany
 

C. Svolavatel

 

Náhradní členskou schůzi svolal statutární orgán spolku pozvánkou, rozeslanou předsedou Jarmilou Podzemskou.

 

II. Průběh

 

k bodu 2) programu jednání – Zahájení

 

Za Výbor zahájila dnešní schůzi a přivítala pí. Jarmila Podzemská, která seznámila přítomné s tím, že aktuální počet členů klubu je 63, z toho 50 členů s platným hlasovacím právem (starších 18-ti let). Konstatovala, že přítomných na dnešní schůzi je 11 členů s platným hlasovacím právem. Členská schůze je usnášeníschopná.

Paní Jarmila Podzemská přečetla návrh programu dnešní členské schůze v rozsahu, dle pozvánky na členskou schůzi.

 

Hlasování PRO: 11 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

K bodu 3) Zpráva o činnosti spolku v roce 2019 a plán činnosti na rok 2020

 

Zprávu o činnosti spolku za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 přednesla paní Jarmila Podzemská. Náhradní členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za rok 2019 a schvaluje plán akcí na rok 2020.

Hlasování PRO:11 PROTI: 0 Zdržel se: 0

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti v roce 2019, a schvaluje plán činnosti

 

k bodu 4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

 

Zprávu o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 přednesla paní Eva Véghová.

Dotazy přítomnými předneseny nebyly.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření na rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020, a tuto schvaluje.

 

Hlasování PRO: 11 PROTI: 0 Zdržel se: 0

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.

 

k bodu 5) Zpráva Rady plemenné knihy

 

Zprávu přednesla Jarmila Podzemská.

 

Hlasování PRO: 11 PROTI: 0 Zdržel se: 0

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu Rady plemenné knihy za rok 2019.

 

k bodu 6) Zpráva kontrolní komise

 

Zprávu kontrolní komise za rok 2019 přednesl p. Radek Směták. Konstatoval, že práce výboru probíhala bez připomínek.

 

Paní Jarmila Podzemská navrhla, aby členská schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu Kontrolní komise.

Hlasování PRO: 11 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2019.

 

k bodu 7) programu jednání – Diskuze

Návrh Radka Smětáka – aby se od výstavní sezony 2020 rozdělily výstavní třídy sekce A do dvou částí tak jako je tomu v USA, tedy dospělí koně do 32inch a do 34inch. Supreme champion zůstává jeden.
Hlasování PRO: 11 PROTI: 0 Zdržel se: 0
Členská schůze schvaluje návrh pana Radka Smětáka.

Poté se předsedající s přítomnými rozloučila a oznámila, že tímto byla členská schůze ukončena ve 19:00 hodin.

 

Zapsala : Jarmila Podzemská

Zápis ověřil : Hana Smětáková