Zkoušky výkonnosti

 

Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností plemene minihorse.

Zkoušky výkonnosti jsou organizovány Asociací chovatelů miniaturních koní z.s. (ACHMK)

Jsou vyhlašovány pro tříleté a starší minihorse, kteří již byli zapsani v PK nebo v RHVK (hřebci, klisny, valaši).

 

Na dotační titul mohou dosáhnout pouze tří až čtyřletí hřebci a klisny, kteří jsou již zapsáni v PK minihorse

 

Postup přihlášení na zkoušky výkonnosti (ZV)

 

  • Online přihlášku adresovanou předsedovi RPK (popřípadě jím pověřené jiné osobě) podává majitel do data uzávěrky. V odůvodněných případech lze přihlášku zaslat poštou předsedovi RPK, přihláška musí být doručena do data uzávěrky.
  • Poplatek za ZV určuje pořadatel a je splatný do data uzávěrky.
  • Majitel je povinen předložit odpovídající dokumentaci a dodržet platné veterinární předpisy pro přesun koní.
  • Na pořádání výkonnostních zkoušek se vztahují " Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní". 

 

V případě nedodržení z kterékoli výše uvedených podmínek, nebude kůň připuštěn k účasti na ZV.

Organizační řád ZV

1.      Zkušební komisaři provedou identifikaci a případné kontrolní měření výšky.

2.      Koně jsou předvedeni na ruce, na výstavních ohlávkách k nástupu a posouzení.

3.      Před začátkem zkoušek projde komisař s majiteli drezurní obdélník a upozorní na způsob jízdy a hodnocení mechaniky pohybu.

4.      Před první zkušební disciplinou musí být stanoveno pořadí a způsob, jakým koně nastoupí (jednospřeží, dvojspřeží).

5.      Koně budou nejdříve jednotlivě předvedeni v zápřahu a poté přizváni ke skoku ve volnosti

6.      Po skončení ZV a jejich vyhodnocení nastoupí všichni účastníci k slavnostnímu vyhodnocení. Koně budou předvedeni opět na ruce, na výstavních ohlávkách, a výsledky vyhlásí komisař se stručným hodnocením.

7.      Vyhlášením výsledků jsou ZV ukončeny.

 

Koně, kteří dosahují na dotační titul jsou hodnoceni a vyhodnoceni spolu přednostně.

Pořadatelé ZV mohou organizační řád měnit podle potřeby.

 

Podmínky Zkoušek výkonnosti

 

1.      Pro jednospřeží je povolena lehká sulka, pro dvojspřeží kočár. Komisaři nebo pořadatelé posoudí vhodnost použité sulky či kočáru.

2.      Při dvojspřeží musí být koně v podobném věku, nesmí být použit tzv. učitel.

3.      Udidlo je povoleno kočárové nebo klasické stihlové,  jednou nebo dvakrát lomené i s roubíkem. Není povoleno pákové udidlo.

4.      Kočárové postroje na koně, nesmí způsobovat otlaky nebo jiná poranění.

5.      Kůň musí být v odpovídající kondici a výživovém stavu.

6.      Při skoku ve volnosti ani v zápřahu nesmí být použity žádné ochranné pomůcky nebo vyvazovací otěže.

7.      Během celé zkoušky výkonnosti nesmí být porušen Welfare

8.      Doporučeno je celkové ostříhání koní, ale není povinné.

9.      Oblečení pro předvádějícího je doporučeno společenské, vhodný je kalhotový kostým a klobouk. Nevhodným oblečením se sníží body při závěrečném hodnocení ZV.

 

Jakékoli hrubé porušení výše uvedených podmínek může vést k vyloučení ze zkoušek výkonnosti.

Dále může dojít k vyloučení z důvodu nevhodného chování předvádějícího.

S vyloučením musí souhlasit všichni zúčastnění v komisi.

Pořadatel ZV nebere zodpovědnost za případné vzniklé škody

Způsob hodnocení

 

Hodnotí nejméně tři komisaři, z nichž jeden je členem RPK.

Komisaře na ZV navrhuje i schvaluje RPK.

 

Hodnotí se:

Při předvedení v zápřeži:

1.      mechanika pohybu – koeficient 0,2

2.      mechanika pohybu – koeficient 0.2

3.      schopnosti, ochota – koeficient 0,3

 

Při skoku ve volnosti:

1.      styl skoku – koeficient 0.1

 

Připravenost na ZV – koeficient 0.2

Stupnice 0.5-10. Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání.
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky před vynásobením koeficientem nižší jak 5 bodů.

Klisny, hřebci a valaši mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku nebo jen discipliny, které neabsolvovali. Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu,  mohou jednou opakovat celé ZV v termínu stanoveném RPK

Výkonnostní zkouška se skládá ze dvou disciplín:

1.      úloha v zápřeži

 

Zkouší se v jednospřeží, případně i dvojspřeží. Jednospřeží ve dvou ojích.

Jízdárna: 20x40m

 

 Úloha :

V zápřeži (20 x 40 m)

A

vjezd pracovním klusem

X

stát, pozdrav, krokem vchod

I

pracovní klus

C

na levou ruku

HK

prodloužený klus

KAF

pracovní klus

FXH

prodloužený klus

HCM

pracovní klus

MF

prodloužený klus

F

pracovní klus

A

1x velký kruh

A

ze středu

L

pracovní krok

I

pracovní klus

C

na levou ruku 1x velký kruh

C

Přímo

H

Krok

A

ze středu

X

zastavení, stát 10vteřin, tři kroky zpět, tři kroky vpřed, stát 10vteřin, pozdrav

XC

opuštění obdélníku v kroku

 

Hodnocení úlohy v zápřeži

Hodnotí se připravenost, ochota k práci, chody a celkový dojem.

 

2.      skok ve volnosti

Kůň může jít s ohlávkou nebo bez, je veden do bodu (tento bod bude viditelně označen, cca 4m před překážkou), ze kterého je vypouštěn na skok.

 

Zařazení koně podle výšky:

 

1.      A1 - do 30 inch – do 76.2cm

2.      A2 – více než 30 inch do 34 inch – 76.3 - 86.36cm

3.      B více než 34 inch do 38 inch - 86,37-96.52cm

 

{c    - jeden doublebar se zvyšující obtížností (účastníkům je povoleno si položit odskokovou bariéru, pokud tím nenaruší plynulý chod ZV)

Kůň absolvuje tyto překážky jednotlivě, 3x po sobě se zvyšující obtížností.

 

1.      pro A1 - 30-(35)-(40)cm výšky zadních bariér

2.      pro A2 - 40-(50)-(55)cm výšky zadních bariér

3.      pro B  - 50-(60)-(65)cm výšky zadních bariér 

 

Hodnocení skoku ve volnosti:

Žádoucí je skokový projev vykazující šikovnost, schopnosti a přemýšlení při skákání, ze kterého vyplývá inteligence a uvolněnost.

Při celkovém průběhu skoku by mělo být zachováno tempo pohybu a rytmus cvalu.

Nežádoucí je zejména nekontrolované nebo nerozhodné skákání se špatně poskládanými končetinami, zvednutou hlavou spojenou s prohnutým hřbetem, při němž dochází ke ztrátě tempa pohybu a rytmu cvalu.

Hodnotí se styl skoku, pracovní ochota a připravenost