Řád plemenné knihy

Asociace svazů chovatelů koní

České republiky občanské sdružení
(dále jen ASCHK ČR, o. s.)
________________________________________________________________
 

-   Chovný cíl

-   Šlechtitelský program

-   Zkušební řád

-   Řád plemenné knihy

-   Finanční řád

 

PLEMENO MINI HORSE
________________________________________________________________
 
 

Chovný cíl plemene minihorse

Plemeno Mini horse vzniklo převážně v Anglii a USA přirozenou chovatelskou snahou vyšlechtit kuriózní plemeno koní malého vzrůstu. Cíl šlechtění směřoval k miniaturizaci plemene při dodržení pevné konstituce, harmonického souladného zevnějšku a pevného zdraví bez jakýchkoliv znaků případného přešlechtění a následné degenerace. Chovným cílem je udržet tento stav s důrazem na celkově korektní exteriér bez vad končetin, postojů a mechaniky pohybu, dobře krmitelný a zdravý, klidného temperamentu, ochotného a spolehlivého charakteru tak, aby toto plemeno bylo ideálním koněm pro zájmový chov. Není však

vyloučeno jeho ukázkové použití, resp. předvádění dle možnosti pod sedlem a hlavně v zápřeži. Použití v zápřeži je v současné době v ČR již prezentováno na chovatelských výstavách koní.
 
Chovný cíl se naplňuje formou čistokrevné plemenitby, příliv genů jiných plemen je nepřípustný.
(Převzato od AMHA – American Miniature Horse Association).
 

Šlechtitelský program plemene minihorse

Účelem Šlechtitelského programu (ŠP) je zabezpečit cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace v požadovaném směru. Předkládaný Šlechtitelský program plemene Minihorse stanoví standard plemene, metody a postupy šlechtění a je vodítkem pro usměrňování Šlechtitelského programu u jednotlivých chovatelů.

 

1. Současný stav

Mini horse se řadí do skupiny nordických koní, je chován především pro svoji nenáročnost a malý vzrůst. Má široké možnosti využití pro zájmový chov a dle možností i pro agroturistiku a sportovní účely (pod sedlo pro zájemce z řad dětí, do lehké kočárové i pracovní zápřeže). Plemeno Mini horse plně zapadá do skladby plemen koní chovaných ve světě i u nás. Chovná oblast plemene Mini horse v České republice zahrnuje území celého státu.

 

2. Sledované vlastnosti a znaky

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením exteriérových nedostatků a dědičných genetických vad zlepšovaly zevnějšek a zdraví chovaných koní. Hodnocení a popis exteriéru se uskutečňuje před zápisem do plemenné knihy. Hodnocení koní probíhá na tzv. svodech, chovatelských výstavách, výhledově při zkouškách výkonnosti (po jejich zavedení) nebo výjimečně na základě individuální žádosti u chovatele. Zevnějšek je hodnocen se zřetelem na následující charakteristické znaky:

Hlavní znaky – malý, spolehlivý, dobře vyvážený kůň s korektním zevnějškem, požadovaným u většiny plemen koní. Klisny jsou oproti hřebcům jemnější stavby (obecné znaky pohlavního dimorfismu). Hřebci jsou výrazně svalnatější. Hlavními znaky jsou všestrannost a hbitost s klidnějším až mírně flegmatickým temperamentem. Nikdy není nervózní.

Velikost – max. výška v kohoutku (KVH = kohoutková výška hůlková, měřeno od poslední žíně hřívy směřující k zemi) 96,52 cm.

Hlava – proporcionálně přiměřená k délce krku a těla, se širším čelem. Oči by měly být jasné a výrazné. Profil rovný až lehce štičí, nozdry velké, hladké, jemné a pohyblivé. Chrup s klešťovým skusem řezáků. Uši střední velikosti, ostré a jemně zakřivené dovnitř.

Krk – výše nasazený, přiměřeně dlouhý, ohnutý, dobře spojený s kohoutkem.

Hrdlo – čisté, dobře tvarované a dostatečně široké.

Plec – s delší šikmo skloněnou lopatkou, dobře zaúhlená k ramenní kosti (90o), rovina proložena ramenním kloubem tento úhel půlí. Volně pohyblivá, ale dobře vázaná lopatka umožňuje přiměřeně prostorný pohyb.

Trup (tělo) – s dobrým vývinem svalstva a pevným hřbetem zdůrazňujícím horní linii, proporcionální hřbet přiměřené délky; dostatečná hloubka a šířka hrudi s dobře klenutými žebry; břicho a boky štíhlejší a zakulacené až válcovité.

Záď – dlouhá s velmi svalnatými hýžděmi a stehny; výška v kříži stejná jako v kohoutku; ocas nasazen středně vysoko, držen a nesen rovně.

Končetiny u stojícího koně – suché, šlachy se čistě rýsují, vzájemně rovnoběžné při pohledu zepředu; z boku i zezadu kolmo směřující k zemi (předkročený – předstojný, zakročený – zástojný, postoj sbíhavý, rozbíhavý, vbočený, vybočený a kravský je nežádoucí). Postoj korektní s běžným zaúhlením hlezenních a spěnkových kloubů.

Kopyta – s pevnou rohovinou a správným utvářením.

Tělesný rámec – střední kvadratický.

Chody – pravidelné, pohyb končetin při pohledu zepředu i zezadu v přímé rovné linii.

Barva – jsou povoleny jakékoliv barvy srsti, včetně strakošů, a vrozené odznaky; povoleny jsou rovněž všechny barvy očí (u strakošů světlé – rybí). Srst má být hladká a lesklá (se sametovým leskem).

 

3. Postupy provádění testování a posuzování

U plemenných koní je hodnocen původ (rodokmen), plemenný typ, pohlavní výraz, tělesná stavba, mechanika pohybu, zdravotní stav a celkový dojem.

Zásady hodnocení jsou uvedeny v článku 5. ŠP a ve Zkušebním řádu.

 

4. Minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje PH

Z důvodu nízkého počtu jedinců v PK odhad PH zatím neprovádíme.

 

5. Způsob a kriteria pro hodnocení a výběr plemeníků a plemenic

5.1. Exteriér a interiér chovných koní se zlepšuje systematickým výběrem (selekcí), u hřebců je selekční tlak silnější.

5.2. Koně mohou být zapsáni do plemenných knih tehdy, budou-li zhodnocena následující kritéria:

5.2.1. Původ

Původ musí být po stránce krevních kombinací co nejhomogennější a musí odpovídat požadavkům článků 3. šlechtitelského programu.

5.2.2. Posuzování zevnějšku (exteriéru)

Při posuzování zevnějšku se především hodnotí plemenný typ, pohlavní výraz, tělesná stavba, korektnost a pravidelnost chodů a celkový dojem koně. Maximální kohoutková výška hůlková v dospělosti při zápisu hřebců do PK (PKH) i klisen v HPKK a PKK je měřená od poslední žíně směřující kolmo k zemi a je pro sekci A 34 inch (86,36 cm) a pro sekci B 38 inch (96,52 cm). Koně se hodnotí a zařazují obvykle ve stáří 3, lépe 4 roky. Při posuzování se používá bodové hodnocení stupnicí 1 – 10 u následujících znaků: typ a pohlavní výraz, hlava, krk, celková stavba těla, fundament – končetiny a mechanika pohybu v kroku a klusu a celkový dojem.

5.2.3. Výsledný průměr bodového hodnocení odpovídá následujícím plemenným třídám:

Třída                                Body

SE (super elita)                9,1 – 10

E (elita)                           8,1 – 9

I                                      7,1 – 8

II                                     6,1 – 7

III                                    5,1 – 6

IV                                   4,1 – 5

Po vypracování a ověření systému lze přejít na lineární popis zevnějšku.

5.2.4. Posouzení vlastností (interiéru)

Posuzují se při licentování hřebců a při zápisu klisen do plemenných knih. Hodnotí se především charakter, temperament, pohybové nadání, zdraví, konstituční pevnost a životnost koně a popř. vlastní výkonnost.

5.2.5. Charakter koně se posuzuje při předvedení koně před chovatelskou komisí. Účelem zkoušky je prověření temperamentu, povahy a chování i k neznámé osobě. Předseda komise může pověřit libovolného člena komise následujícími úkony, při nichž předvadě drží koně na uzdečce:

– dotkne se lehce koně na hlavě a postupně plynulým pohybem postupuje rukou po krku, pleci, hrudi hřbetu a zádi k břichu tak, aby kůň nebyl dotykem překvapen, posléze zvedne libovolnou přední nebo zadní končetinu;

– poté převezme od předvádějícího koně a provede ho nejméně 10 metrů krokem a 10 metrů klusem a koně opět předá předvaděči.

Kůň, který podle rozhodnutí komise uspokojivě prošel, obdrží hodnocení „charakter prověřen“.

5.2.6. Při posuzování vlastností se používá bodového hodnocení stupnicí 1 – 10 a výsledné hodnocení je stanoveno opět podle čl. 5.2.3. ŠP.

5.2.7. Jako další selekční kritéria lze použít:

– hodnocení plodnosti u hřebců, % březosti a natality v minulých připouštěcích obdobích,

– hodnocení výkonnosti hřebce popř. klisny (po zavedení výkonnostních zkoušek),

– hodnocení dlouhověkosti v reprodukčním procesu klisen,

– dobře plodné (4 hříbata ve čtyřech chovných letech),

– velmi plodné (7 hříbat v osmi chovných letech nebo celkem 10 narozených hříbat).

 

6. Obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu

Doklad o výsledku hodnocení a výběru plemeníků obsahuje především identifikační údaje plemeníka, datum a místo hodnocení, výsledek hodnocení, jméno a příjmení hodnotitelů a jejich podpis.

Hodnocení plemeníka či klisny zapisované do chovu je prováděno na samostatný protokol (Popisový list) a výsledek hodnocení je zapsán do Potvrzení o původu koně.

 

7. Rozsah zjišťovaných známých dědičných vad a zvláštností

U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genofond bez dědičně podmíněných vad a nemocí. Zjišťování těchto vad je prováděno při registraci či zápisu do PK a je zaznamenáno do popisového listu resp. ústřední evidence.

 

Zkušební řád

Ve zkušebním řádu, v návaznosti na čl. 5 ŠP, jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování exteriéru a interiéru a výhledově výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. Hodnotitelem může být inspektor příslušné oblasti nebo hodnotitel schválený předsednictvem Svazu chovatelů Minihorse, občanské sdružení (SCHMH, o. s.). Ten, kdo vybírá a určuje hodnotitele nebo členy hodnotitelské komise, je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. U hříbat do stáří 3 let se hodnotí známkami v rozsahu 1 – 5 bodů, u starších koní (zejména při zápisech do PK nebo výstavách a přehlídkách) známkami v rozsahu 1 – 10 bodů (podle článku 2 a 5 ŠP).

 

Hodnotí se zejména:

1. Klisny při zápisu do PK

2. Na výstavách a přehlídkách

3. Hřebci při udělování výběru a při zápisu do PK

 

1. Hodnocení klisen při zápisu do PK

Při zápisu klisen do PK posuzuje klisny inspektor dle Řádu PK a Šlechtitelského programu.

Hodnotí se podle Šlechtitelského programu článků 2 a 5:

1) plemenný typ,

2) zevnějšek,

3) mechanika pohybu.

Znaky 1 a 2 se posuzují na tvrdém podkladu a znak 3 při předvedení na ruce v kroku a klusu. Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK.

 

2. Hodnocení na výstavách a přehlídkách

Hodnocení na přehlídkách provádí minimálně tříčlenná komise určená chovatelskou sekcí předsednictva Sdružení. Hodnocení na výstavách a přehlídkách je určeno směrnicemi pořadatele. V případě, že se hodnocení neznámkuje, sestaví se pouze pořadí předvedených koní dle exteriéru a mechaniky pohybu s určením vítěze (šampióna) a druhých umístěných (vicešampióna) v jednotlivých věkových kategoriích.

 

3. Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK

Výběr bude udělován na základě písemné žádosti majitele do sídla Uznaného chovatelského sdružení (dále jen UCHS). Bude udělován pouze s doporučením Rady PK Mini horse. Rada PK může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců prokazatelně zhoršujícího úroveň svého potomstva a jeho zdravotní stav.

 

Řád plemenné knihy plemene Mini horse

1. Forma vedení PK

PK plemene Mini horse je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací. UCHS může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK další oprávněné organizace nebo organizaci pověřenou vedením ÚEK.

Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro UCHS.

Plemenná kniha musí obsahovat následující údaje:

a) identifikační číslo a jméno koně,

b) pořadové číslo ústředního registru plemeníků,

c) datum narození (den, měsíc, rok),

d) plemeno a pohlaví,

e) základní barva, odstín a popis odznaků vrozených i získaných, základní tělesné míry,

f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy,

g) pořadové číslo ústředního registru a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky,

h) jméno a adresa chovatele,

ch) jméno a adresa majitele – aktuální stav,

i) datum zápisu do plemenné knihy,

j) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy,

k) u koní získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu dle stanovení genetického typu (DNA) s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu,

l) výsledky v chovu, (popř..výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně)

m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu.

 

Součástí evidence PK je připouštěcí rejstřík (dále jen PřR). V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen, včetně inseminací a transferu embryí. PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie:

– Prvopis po připouštěcím období je archivován na ÚEK.

– 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období na ASCHK ČR, o. s.

– 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku a slouží jako podklad pro zápis do ÚEK a vystavení Potvrzení o původu.

 

2. Způsob členění PK

Plemenná kniha hřebců (PKH)

Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)

Plemenná kniha klisen (PKK)

Registr hříbat, hřebců, valachů a klisen (RHVK)

Všechny oddíly (kromě hříbat) se dále člení dle KVH na sekce:

Sekce A: KVH do 34 inch (86,36 cm)

Sekce B: KVH do 38 inch (96,52 cm)

 

3. Podmínky registrace chovů v plemenné knize

Členství v plemenné knize Mini horse je řádné, přidružené, evidované a čestné.

3.1. Řádnými členy PK jsou všichni členové Sdružení vlastnící koně přihlášené k této PK.

3.2. Přidruženými členy PK mohou být chovatelé koní, kteří splňují následující podmínky:

a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen na plemenné knize,

b) uhradí registrační poplatek,

c) zavážou se k dodržování řádu PK,

d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK.

3.3. Práva a povinnosti řádných, přidružených a evidovaných členů PK jsou dána tímto řádem.

 

4. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy

4.1. Plemenná kniha hřebců (PKH) není členěna do oddílů.

4.1.1. Při zápisu hřebců do plemenné knihy je požadován oboustranně prokazatelný čistokrevný původ do 3. generace předků.

4.1.2. Plemenným hřebcem může být pouze jedinec hodnocený při zápisu min. I, tj. minimálně 7,1 bodů celkového hodnocení (čl. 5. ŠP). Hřebci působící v plemenitbě do schválení Řádu PK, jejichž majitelé je přihlásí k PK, budou automaticky zapsáni do PK se stejným číslem a jménem. Požadovaná max. kohoutková výška hůlková měřená od poslední žíně směřující kolmo k zemi je pro sekci A 34 inch (86,36 cm) a pro sekci B 38 inch (96,52 cm). Majitel hřebce, který má dvougenerační nebo částečný původ a splňuje podmínky ŠP, může zažádat o zápis hřebce do HPK nebo PKH na základě tzv. Hardship (tzn. dodatečného zpoplatněného zápisu).

4.1.3. Před zápisem hřebce do PK musí mít hřebec stanoven genetický typu DNA. Náklady nese v tomto případě ten, kdo požádal o zápis hřebce do PK.

4.2. Plemenné klisny:

PK jsou členěny do těchto oddílů:

Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)

Do HPKK se zapisují čistokrevné klisny s prokazatelným původem do 3. generace. Při zápisu musí dosáhnout výslednou třídu minimálně I, tj. nejméně 7,1 bodu celkového hodnocení (čl. 5. ŠP);

Plemenná kniha klisen (PKK)

Do PKK jsou zapsány čistokrevné klisny s hodnocením nejméně 6,1 bodu celkového hodnocení (čl. 5 ŠP) s prokazatelným původem nejméně do 2. generace předků a Registr hříbat, hřebců, valachů a klisen (RHVK) V RHVK je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK nebo nesplňuje podmínky zápisu, zůstává registrováno v RHVK.

4.3. Změny zápisu v PK

Změny zápisu v PK přísluší nositeli PK, tj. Uznanému chovatelskému sdružení.

4.3.1. Změna zařazení klisny

Klisny, které jsou zapsány do jednoho z oddílů Plemenné knihy, mohou být na základě zdůvodněné žádosti a jsou-li splněny příslušné požadavky, znovu předvedeny komisi ve stanoveném termínu a na základě posouzení dle čl. 5. může být zařazení klisny opraveno.

4.3.2. Změna hodnocení hřebce

Plemenní hřebci mohou být na žádost majitele a dle výsledků vlastní užitkovosti či na základě výsledků kontroly dědičnosti přehodnoceni (podmínky stanovuje Rada PK).

4.3.3. Změna majitele a umístění hřebce

Změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok nejpozději do 31. 12. roku předchozího. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, písemnou formou. Změna majitele se na základě písemného oznámení nového majitele zaznamenává v PK a ÚEK. Totéž platí při změně majitele i u klisen.

 

5. Označování a identifikace koní

5.1. Označování a identifikace odpovídá platné legislativě.

5.2. Označování a identifikace koní plemene Mini horse se provádí slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem (čipem).

5.3. Označování provádí odborné způsobilé osoby čipem tak, aby bylo co nejvíce šetřeno zdraví a psychická pohoda koně.

5.4. Označování koní se provádí za účelem identifikace zvířete v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně.

5.5. Registrace hříběte

K zabezpečení identity se registruje a označuje každé narozené hříbě pod matkou, tj. nejpozději do stáří 8 měsíců.

5.6. Kódové označení plemene v ČR

Plemeno Mini horse má přiděleno kódové označení 94. Toto kódové označení je prvním dvojčíslím registračního čísla koně zapsaného do PK.

5.7. Řád numerické identifikace

Každý kůň obdrží jako hříbě „identifikační číslo“. Toto číslo je patnáctimístné a nemění se.

5.8. Identifikační číslo koně

203         001         94             10                           154                                    05

 CZ       UCHS     id PK    číslo území      pořadové číslo v reg. knize    dvojčíslo roku narození

 

5.9. U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být registrováno, může ASCHK žádat ověření původu na náklady chovatele. V případě, že původ bude prokázán, ASCHK náklady na ověření původu uhradí.

5.10. Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu v těchto případech:

a) hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. V tomto případě nese náklady chovatel;

b) existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že:

– klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci;

– hříbě nebylo identifikováno pod matkou.

V těchto případech nese náklady chovatel.

 

6. Vystavování dokladů o původu

Doklady o původu je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně uznané chovatelské sdružení, tj. ASCHK ČR, o. s., a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a na jejich potomstvo.

Oficiálním dokladem je:

Potvrzení o původu koně – toto potvrzení vydává UCHS na všechny mladé a dospělé koně, jejichž majitelé jsou členy dle čl. 3. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na UCHS.

Při ověřování zjištěných původů může požadovat UCHS ověření původu dle DNA.

 

7. Rada Plemenné knihy

Pro řízení PK se stanovuje Rada Plemenné knihy, která je navržena Klubem chovatelů a jmenována UCHS. Doba působnosti RPK je 4 roky.

7.1. Rada PK je maximálně pětičlenná. Dalším nehlasujícím členem rady PK je tajemník UCHS, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření. V Radě PK se požaduje zastoupení nejméně jednoho člena UCHS s odborným vzděláním (USO, nebo VŠ s veterinárním nebo zemědělským zaměřením).

7.2. Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK a kontroluje jejich plnění. Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK. Vše pak předkládá ke schválení Radě klubu.

 

8. Finanční řád plemenné knihy

8.1. Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popř. ze souvisejících aktivit UCHS a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.

8.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád stanoví a aktualizuje UCHS dle finanční situace PK. Zásady finančního řádu a hospodaření PK podléhají schválení UCHS.

 

9. Mezinárodní spolupráce

9.1. UCHS zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi sdružujícími chovatele Mini horse obdobného chovného cíle zejména při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty apod.

9.2. UCHS jako nositel PK je garantem PK Mini horse vůči zahraničí.

 

10. Ustanovení přechodná a závěrečná

10.1. Plemenní koně (tj. hřebci, klisny a mladí koně) evidovaní v ÚEK, jejichž majitelé se přihlásí k členství v PK, se považují za zapsané podle tohoto řádu a budou začleněni do příslušných oddílů PK.

10.2. Data ze zkoušek výkonnosti, reprodukce a další údaje uložené v ÚEK, popř. vedené v chovech, se považují za data PK podle tohoto řádu.

10.3. Rodiče a další předci koní evidovaní v ÚEK se považují za zapsané do PK.

10.4. Zápisy a začlenění koní do PK mají trvalou platnost.

10.5. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.

 

Finanční řád plemenné knihy Mini horse

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy Mini horse. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává UCHS a schvaluje jej valná hromada UCHS.

1. Účel finančního řádu (FŘ)

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

 

2. Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

Vstupní zápis majitele koní do plemenné knihy – složenkou na základě přihlášky do PK.

Zápis a označení hříběte – na místě inspektorovi chovu koní.

Zápis klisny do plemenné knihy – na dobírku.

Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do plemenné knihy – po licenci hřebce a zapsání do PK dobírkou, při zaslání dokumentace.

Povolení připouštění plemeníka či inseminace na příslušný rok.

Potvrzení o původu koně – na dobírku.

Výpis z plemenné knihy – na dobírku.

Dodatečné zapsání do PK – tzv. Hardship – fakturačně 10 000 K

Sankce – fakturačně.

Změna majitele – fakturačně.

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř. zrušení zápisu hřebce či klisny.

 

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje vrcholný orgán UCHS podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu UCHS, který se dává na vědomí valné hromadě. Vydává, popř. prodlužuje ho vrcholný orgán UCHS, a to na období nejméně jednoho roku. Je povinen s ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

 

4. Plátci poplatků

Plátci poplatků jsou majitelé koní.

 

5. Závěrečná ustanovení

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným vrcholným orgánem. Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně, v souladu s přípravou nového systému PK a uplatnění příslušných ustanovení.

__________________________________________________________________________________

 

Celý text ke stažení zde

rad plemenne knihy minihorses.pdf