STANOVY

Asociace chovatelů miniaturních koní

 

 

I. Základní ustanovení

1.            Název spolku zní „Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s., „dále jen „ACHMK“,

2.            ACHMK je dobrovolný, politicky nezávislý spolek, který má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese odpovědnost za svou činnost a závazky.

3.            Sídlem ACHMK je, ke dni schválení stanov spolku: Písek, 397 01 U hřebčince 479.

 

II. Účel spolku

1.            Hlavní činností spolku je zejména:

- založení tradice chovu koní plemene MINI HORSE na území České republiky;

- propagace chovu koní, zejména pak plemene MINI HORSE;

- působení v oblasti rozvoje a šíření informovanosti o zkušenostech s péčí o koně;

- působení v oblasti rekreačního sportu;

- spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami, které se zabývají obdobnou činností, jakož i členství v právnických osobách, které se zabývají obdobnou činností;

- prosazování zájmů spolku na úrovni celého státu;

- uspokojování a ochrana zájmů a potřeb členů spolku;

- ochrana zvířat (welfare).

2.            Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

3.            Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

4.            Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

 

III. Členství, vznik, práva a povinnosti člena

1.            Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba.

2.            Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3.            Členství ve spolku vzniká okamžikem rozhodnutí statutárního orgánu spolku o přijetí za člena, který o přijetí rozhoduje na základě řádně vyplněné přihlášky.  Na vznik členství a členství ve spolku není právní nárok.

4.            Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

5.            Členové spolku neručí za jeho dluhy.

6.            Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

7.            Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

8.            Každý člen má právo, není-li takovéto právo těmito stanovami omezeno:

a) podílet se na činnosti ACHMK, být informován prostřednictvím orgánů spolku o dění v ACHMK, předkládat návrhy a podněty orgánům spolku;

b) účastnit se akcí, pořádaných ACHMK;

c) účastnit se jednání orgánů spolku;

d) volit a od 18-ti let být volen do všech funkcí spolku;

e) svobodně ukončit členství ve spolku;

f) domáhat se ochrany všech svých členských práv u orgánů spolku;

g) nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů spolku; zápisy budou zveřejňovány na oficiálním webu spolku; každý člen spolku může nahlížet do nezveřejněných zápisů ze zasedání orgánů spolku v sídle spolku.

9.            Každý člen je povinen:

a) důsledně dodržovat tyto stanovy;

b) svým jednáním a činností hájit a prosazovat zájmy spolku;

c) naplňovat vnitřní předpisy a usnesení orgánů spolku;

d) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky;

e) plnit povinnosti, vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal, s odpovědností tomu orgánu spolku, který jej do funkce zvolil;

f) řádně a včas platit členské příspěvky;

g) chránit a šetřit majetek spolku.

 

IV. Druhy členství a práva s ním spojená, výše a splatnost členských příspěvků

1.            Členství v ACHMK je rozděleno do šesti skupin, s nimiž jsou spojena různá práva a omezení.

2.            S výjimkou skupin, kde jsou členové řazeni dle věku, může každý zájemce o členství požádat o zařazení do příslušné skupiny.

3.            Druhy členství:

 

A.            Skupina 1. – Základní člen

a) Členové této skupiny jsou oprávněni a povinni ke všemu, co je členu svěřeno či uloženo těmito stanovami.

b) Členský příspěvek činí 800,- Kč za kalendářní rok.

 

B.            Skupina 2. - Rodinný příslušník

a) Do této skupiny jsou zařazeni členové, kteří jsou osobami blízkými minimálně jednomu Základnímu členovi, zařazeném do skupiny 1. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle příslušného zákona, upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“), dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, či osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

b) Členové této skupiny jsou oprávněni a povinni ke všemu, co je členu svěřeno či uloženo těmito stanovami.

c) Členský příspěvek činí 400,- Kč za kalendářní rok.

 

C.            Skupina 3. - Člen, starší 15-ti let, současně však mladší 18-ti let

a) Do této skupiny jsou zařazeni členové, starší 15-ti let, současně však mladší 18-ti let.

b) Členové této skupiny jsou oprávněni a povinni ke všemu, co je členu svěřeno či uloženo těmito stanovami.

c) Členský příspěvek činí 400,- Kč za kalendářní rok.

d) U člena, který dosáhne v průběhu příslušného kalendářního, za který se členský příspěvek vybírá, věku 18-ti let, činí členský příspěvek 400,- Kč.

 

D.            Skupina 4. – Junior, mladší 15-ti let

a) Do této skupiny jsou zařazeni členové, mladší 15-ti let.

b) Členové této skupiny nejsou oprávněni hlasovat v orgánech spolku, jakož se i plně podílet na činnosti ACHMK dle těchto stanov, jsou však oprávněni a povinni přiměřeně užívat výhod a přiměřeně dodržovat povinnosti, které plynou z činnosti spolku, stanov ACHMK a dále z rozhodnutí výboru ACHMK, to vše při zohlednění individuálních schopností, možností a vyspělosti člena.

c) Členský příspěvek činí 100,- Kč za kalendářní rok.

d) U člena, který dosáhne v průběhu  příslušného kalendářního roku, za který se členský příspěvek vybírá, věku 15-ti let, činí členský příspěvek 100,- Kč.

 

E.            Skupina 5. – Přidružený člen

a) Do této skupiny jsou zařazeni členové, kteří výslovně požádají o zařazení do této skupiny.

b) Členové této skupiny nejsou oprávněni hlasovat v orgánech spolku, nemohou být voleni do orgánů spolku a nepodílí se na činnosti ACHMK, jsou však oprávněni využívat některých členských výhod, které jim svěří výbor ACHMK.

c) Členský příspěvek činí 800,- Kč za kalendářní rok.

 

F.            Skupina 6. – Čestný člen

a) Do této skupiny jsou zařazeni členové pouze na základě rozhodnutí výboru ACHMK.

b) Členové této skupiny jsou oprávněni a povinni ke všemu, co je členu svěřeno či uloženo těmito stanovami, nejsou však oprávněni hlasovat v orgánech ACHMK a nemohou být voleni do orgánů spolku.

c) Členský příspěvek činí 0,- Kč za kalendářní rok.

 

4.            Členský příspěvek je člen povinen uhradit v termínu do 30. ledna roku, za který je členský příspěvek hrazen, a to na účet spolku, případně v hotovosti. Další podmínky pro úhradu a evidenci členských příspěvků upřesní výbor ACHMK svým rozhodnutím.

 

V. Zánik členství

1.            Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením;

b) vyloučením;

c) úmrtím, v případě právnických osob jejich zánikem;

c) nezaplacením členského příspěvku v termínu, určeném těmito stanovami;

d) dalšími způsoby, uvedenými v příslušném zákoně.

 

2.            Vystoupení

Členství ve spolku může člen ukončit písemným vystoupením, doručeným statutárnímu orgánu spolku.

 

3.            Vyloučení

a) Člen, který závažně porušil povinnost, vyplývající z členství, a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může být ze spolku vyloučen. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

b) Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu musí uvést okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

c) O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán.

d) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

e) Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

 

4.            Nezaplacení členského příspěvku

                Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě do 1 měsíce od řádného termínu pro uhrazení členského příspěvku dle těchto stanov.

 

VI. Organizace spolku

1.            Orgány ACHMK jsou kolektivními orgány, a to:

 

a) členská schůze, jakožto nejvyšší orgán spolku, případně náhradní členská schůze;

b) statutární orgán spolku – Výbor ACHMK;

c) kontrolní komise;

d) rada plemenné knihy.

 

2.            Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov anebo zákona spadají do jejich působnosti.

3.            Členové orgánů ACHMK jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy.

4.            Orgány ACHMK jsou způsobilé se usnášet, jen byli-li všichni členové příslušného orgánu řádně svoláni, je-li přítomna nadpoloviční většina členů příslušného orgánu a pro usnesení či rozhodnutí spolku hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

5.            Funkční období členů volených orgánů spolku, je čtyřleté.

6.            Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu, příslušného k volbě.

7.            Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s jakoukoliv funkcí člena jiného orgánu, zřízeném dle těchto stanov či jiným rozhodnutím, s výjimkou členské schůze či náhradní členské schůze.

8.            Členové orgánů ACHMK mohou být volení opětovně.

9.            Odvolání člena a odstoupení člena orgánu ACHMK

a) Člen orgánu spolku, který je do funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

b) Zvolení náhradníci členů orgánů nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení, a to podle stanoveného pořadí.

c) Ustanovení odst. a) a b) platí i v případě, že členství v orgánu zanikne úmrtím.

d) Každý člen orgánu může být odvolán orgánem, který ho do funkce jmenoval.

10.          Jednání

a) Orgány ACHMK jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, a o záležitostech, na jejichž projednávání se orgán dodatečně před zahájením usnesl.

b) Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením.

c) Jednání orgánů ACHMK jsou neveřejná. Jednání orgánů se mohou účastnit třetí osoby za předpokladu, že je přítomnost této osoby schválena nadpoloviční většinou přítomných členů orgánu.

d) Před zahájením jednání orgánu ACHMK jsou všichni členové povinni se zapsat do listiny přítomných, která bude připravena předsedou orgánu či pověřeným členem ACHMK.

e) Předsedající orgánu má na jednání orgánu ACHMK zejména tyto pravomoci:

- uděluje a odnímá slovo členům Klastru popř. dalším účastníkům.

- kontroluje dodržování programu členské schůze.

- řídí hlasování a volby.

- formuluje znění usnesení členské schůze.

- rozhoduje o všech sporných otázkách ohledně organizace členské schůze, které nejsou ošetřeny stanovami sdružení, tímto jednacím řádem nebo volebním řádem.

- je-li to potřeba, určuje osoby, které budou sčítat hlasy při hlasování.

f) Každý člen jednání je oprávněn navrhnout změnu či doplnění (dále jen „pozměňovací návrh“) programu jednání, a to do začátku jednání k rukám předsedy orgánu a po začátku jednání, v rámci schvalování programu, k rukám předsedajícího.

g) Každý orgán jedná nejprve o schválení či odmítnutí pozměňovacích návrhů, přičemž následně schvaluje upravený program se schválenými pozměňovacími návrhy jako celek, který je pro další jednání orgánu závazný. Orgán ACHMK může schválit v průběhu jednání změnu programu, přičemž v tomto případě už se nehlasuje o programu jako o celku.

h) Předsedající členské schůze uděluje k jednotlivým bodům programu slovo nejdříve předkladateli daného bodu, poté dalším diskutujícím v pořadí, v jakém se hlásili do diskuse. Právo zapojit se do diskuse mají členové i hosté. Diskutující mají právo vznášet dotazy, připomínky, podávat návrhy řešení, žádat o doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy. Do diskuse je možné se zapojit jen do doby, než předsedající diskusi ukončí proto, že již není žádný diskutující do diskuse přihlášen. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nesmí ujmout. Proti výroku předsedajícího o udělení nebo odebrání slova může kterýkoliv člen sdružení podat námitku, o níž orgán ACHMK ihned hlasováním rozhodne. Požádá-li o slovo člen Výboru ACHMK, anebo člen Kontrolní komise, musí mu být uděleno.

i) Přednost před diskusními příspěvky mají technické připomínky a procedurální připomínky nebo návrhy. Technickou připomínkou se rozumí stručná připomínka (maximálně 30 vteřin), která obsahuje důležitou věcnou informaci a neobsahuje vlastní názor diskutujícího. Diskutující se k nim hlásí obvyklým způsobem (ruce naznačující tvar písmene T). Procedurální připomínka nebo návrh se nevztahuje k obsahu projednávaného bodu, ale výhradně k proceduře jeho projednávání.

Procedurálním návrhem je zejména:

- návrh na stažení bodu z dalšího jednání.

- upozornění na jednání orgánu, které je v rozporu se stanovami nebo jiným závazným předpisem, apod. O procedurálním návrhu pokud to jeho povaha vyžaduje, nechá předsedající okamžitě hlasovat.

j) Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu shrne předsedající stručně závěr diskuse k projednávanému bodu a tento je zaznamenáván do zápisu z jednání. Poté nechá předsedající o předloženém návrhu hlasovat.

11.          Hlasování

a) Každému členu ACHMK, je-li mu svěřeno právo hlasovací dle těchto stanov, a každému členu orgánu ACHMK, při hlasování v tomto orgánu, náleží jeden hlas.

b) V orgánech ACHMK se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném.

c) Při volbách statutárního orgánu a kontrolní komise se hlasuje tajně.

d) Při hlasování o návrhu se nejprve hlasuje pro návrh, následně proti návrhu a nakonec kdo se zdržel hlasování.

e) V případě návrhů, předložených ve více variantách, nebo jde-li o pozměňující návrhy, se hlasuje následovně:

- jsou-li k návrhu předloženy pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o pozměňujících návrzích dle pořadí, ve kterém byly předloženy a pak o návrhu v pozměněné podobě v případě, že byly pozměňovací návrhy přijaty. V opačném případě dá předsedající hlasovat návrhu v předkládaném znění.

- v případě, že je předložen návrh usnesení či rozhodnutí ve dvou nebo více variantách, hlasuje se o návrzích postupně v pořadí, v jakém byly předloženy. Přijetím jednoho návrhu je hlasování ukončeno a o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že ani jedna varianta nebyla přijata, dá předsedající znova hlasovat o variantě, která dostala nejvíce hlasů.

- nepřijme-li orgán ACHMK navržené usnesení nebo žádnou z navržených variant, nebo se při jednání projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může příslušný orgán rozhodnout, zda a kdy věc znovu projedná popř. uložit příslušnému orgánu její přepracování.

f) Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny orgány spolku.

12.          Zápis z jednání

a) O průběhu jednání všech kolektivních orgánů ACHMK se pořizuje zápis. Příslušný orgán zajistí vyhotovení zápisu nejdéle do 30-ti dnů po ukončení zasedání.

b) Z každého zápisu kteréhokoliv orgánu ACHMK musí být patrné, a musí v něm být uvedeno:

- název, sídlo a IČ ACHMK;

- program jednání;

- kdo zasedání svolal a jak;

- kdy se konalo;

- kdo ho zahájil;

- kdo mu předsedal;

- jaká usnesení byla přijata;

- kdy a kým byl zápis vyhotoven.

c) V případě členské schůze vyhotoví zápis ten člen, který byl členskou schůzí k tomuto pověřen. Nebude-li to možné, vyhotoví zápis z členské schůze ten, kdo zasedání předsedal.

d) Ze zápisu z členské schůze musí být, mimo výše popsané, patrné:

- zda svolavatel nebo jím pověřená osoba provedla kontrolu správnosti a úplnosti listiny přítomných;

- konstatování, zda členská schůze je či není usnášeníschopná;

- kolik je přítomných a nepřítomných členů;

- jaké případné další činovníky členská schůze zvolila; (např. skrutátor, ověřovatel zápisu aj.)

- jakým způsobem bylo na členské schůzi hlasováno, včetně uvedení počtu hlasů, hlasujících ve věci každého jednotlivého návrhu;

- součástí zápisu musí být prezenční listina.

 

VII. Členská schůze

1.            Nejvyšším orgánem ACHMK je členská schůze a tvoří ji členové ACHMK. Do její působnosti náleží:

a) jednání o bodech předem navržených k jednání;

b) schvalování výsledku hospodaření spolku za uplynulé období a přijímání potřebných opatření;

c) projednávání, schvalování a hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů;

d) schvalování výše členských příspěvků;

e) schvalování, doplňování a změny Stanov;

f) určování hlavních cílů a zaměření činnosti spolku;

g) schvalování způsobů použití majetku;

h) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;

i) volba členů ostatních orgánů spolku;

j) rozhodování o věcech spolku, které si ke svému rozhodování vyhradila.

2.            Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze, požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Právo hlasovat na členské schůzi má člen až po schválení jeho členství dle těchto stanov a za předpokladu, že je s jeho členstvím spojeno právo hlasovat, dle těchto stanov.

3.            Členská schůze je orgánem, kde členové ACHMK uplatňují své právo řídit záležitosti ACHMK, kontrolovat činnost ACHMK a jeho orgánů.

4.            Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.

5.            Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku, jimž je svěřeno právo hlasovat na členské schůzi nebo kontrolní komise. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze, na náklady spolku, sám.

6.            Zasedání členské schůze se svolá písemnou pozvánkou, doručenou členům, a zveřejněním na webových stránkách ACHMK, a to nejméně třicet dnů před konáním členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

7.            Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

8.            Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku, kteří mají hlasovací právo dle těchto stanov. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Výjimkou je členství, se kterým je spojen pouze hlas poradní, k němuž se při hlasování nepřihlíží.

9.            Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků.

10.          Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

11.          Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku, oprávněných o ní hlasovat.

 

VIII. Náhradní zasedání členské schůze

1.            Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

2.            Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech, zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

IX. Statutární orgán - Výbor ACHMK

1.            Statutárním orgánem ACHMK je Výbor ACHMK (dále jen Výbor ACHMK), který koordinuje a zajišťuje činnost ACHMK mezi zasedáními členské schůze. Při své činnosti se řídí Stanovami, usneseními kongresu, schválenou koncepcí a plánem činnosti a v souladu s nimi přijímá příslušná opatření.

2.            Statutární orgán tvoří předseda, sekretář, pokladník a dále předseda a místopředseda rady plemenné knihy. Každý člen statutárního orgánu je volen členskou schůzí.

3.            Do působnosti statutárního orgánu patří zejména:

a) svolávat členskou schůzi spolku;

c) zpracovávat návrh koncepce činnosti spolku;

d) zpracovávat návrhy plánu činnosti;

e) organizovat plnění plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, které pro něj vyplývají

z usnesení členské schůze;

f) zajištovat spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby ACHMK;

g) zajišťovat dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vést evidenci členu ACHMK,

h) organizovat odborné kurzy, školení, semináře, zajištovat vydávání metodických a propagačních

materiálů a tiskovin pro potřeby členů ACHMK, jakož i organizování dalších akcí, souvisejících s naplňováním úkolů a poslání, upravených těmito stanovami;

4.            Statutární orgán je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti všech svých členů;

5.            Schůzi statutárního orgánu svolává a řídí předseda, popř. jím pověřený člen statutárního orgánu;

6.            Jednotlivé záležitosti, předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá,

přičemž současně předkládá i návrh usnesení;

7.            Statutární orgán schvaluje zejména tyto dokumenty a normy:

a) plán činnosti ACHMK na příští rok;

b) kalendář akcí ACHMK;

c) organizační pravidla a směrnice, týkající se činnosti ACHMK;

i) další vnitřní směrnice, požadované obecně platnými právními předpisy;

8.            Statutární orgán se schází podle potřeby, zpravidla 4x ročně. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku.

9.            Schůzí statutárního orgánu se mohou účastnit, s hlasem poradním, pověření členové kontrolní komise.

10.          Sekretář je výkonným pracovníkem statutárního orgánu a:

a) zastupuje předsedu v rozsahu delegovaných pravomocí;

b) řídí se ve své činnosti platnými stanovami ACHMK, mezinárodními a národními řády a pravidly;

c) vykonává a zajišťuje běžnou činnost ACHMK;

d) spravuje seznam členů.

 

X. Seznam členů

                ACHMK vede seznam členů, a to:

1.            v tištěné podobě, který obsahuje Jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje a datum narození. Zápisy a výmazy v tomto seznamu budou prováděny na základě těchto stanov, anebo na základě rozhodnutí Výboru ACHMK. Tento seznam je neveřejný.

2.            na webu ACHMK, který bude obsahovat Jméno, příjmení, e-mail, případně další údaje, které člen označí za údaje, určené pro zveřejnění na webu ACHMK.

3.            Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

 

XI. Kontrolní komise

1.            Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává ze svého středu členská schůze.

2.            Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další nejvyšší orgán spolku.

3.            V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

4.            Kontrolní komise dále rozhoduje sporné záležitosti, náležející do spolkové samosprávy, není-li těmito stanovami konkrétní případ svěřen do působnosti jiného orgánu spolku. Kontrolní komise rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

5.            Z činnosti kontrolní komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.

6.            Kontrolní komise předkládá, minimálně jednou ročně, členské schůzi zprávu o své činnosti, a to v rozsahu informací o svých zjištěních, nedostatcích, přijatých opatření, uložených nápravných prostředků a povinností a případně jejich plnění.

 

XII. Rada plemenné knihy

                Asociace svazů chovatelů koní České republiky, dále jen ASCHK ČR, IČ: 00551643, je, dle zákona č. 154/2000 Sb. v pozd. zn., tzv. Uznaným chovatelským sdružením, oprávněným vést plemennou knihu uznaných plemen koní. ACHMK se podílí, jakožto člen ASCHK ČR, prostřednictvím Rady plemenné knihy (orgánu spolku), na vedení plemenné knihy plemene MINI HORSE, a to v rozsahu a způsobem, upraveným příslušnou legislativou, Stanovami ASCHK ČR a prováděcími předpisy a rozhodnutími ASCHK ČR.

a)            Rada plemenné knihy ACHMK má 5 členů. Členy Rady plemenné knihy volí, ze svého středu, a odvolává členská schůze.

b)            Členové rady si při prvním zasedání volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu.

c)            Úkolem a posláním Rady plemenné knihy a jejich členů je naplňování práv a povinností, souvisejících s vedením plemenné knihy u ASCHK ČR, a to v rozsahu a způsobem, upraveným příslušnou legislativou, stanovami ASCHK ČR a rozhodnutími tohoto spolku, a to minimálně delegováním svých členů do orgánů, naplňujících povinnosti a poslání, související s vedením plemenné knihy plemene MINI HORSE.

d)            Minimálně 1 člen tohoto orgánu musí splňovat kvalifikační požadavky, upravené pravidly a rozhodnutími ASCHK ČR, jakož i stanovami tohoto spolku a dále příslušnou legislativou.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1.            Stanovy musí být uloženy, v úplném znění, v sídle spolku.

2.            To, co není upraveno těmito stanovami, se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

3.            Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 3. 2014.