Zápis z výroční členské chůze

07.12.2022 11:38

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se uskutečnila

dne 27.11.2022 od 13:00hod

v salonku Zotavovny Pracov

adresa: Radimovice u Želče 118 , 390 02 Tábor

I. Úvod

1) Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti - schválení programu členské schůze - volba orgánů čl. schůze
2) Zpráva o činnosti klubu v roce 2021
3) Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2021
4) Zpráva kontrolní komise – r. 2021
5) Plán akcí a činnosti na rok 2022
6) Volby do orgánů spolku - výbor spolku- rada plemenné knihy - kontrolní komise

7) Diskuze
8) Závěr

 

B. Místo a doba konání členské schůze

Členská schůze se konala dne 27.11.2022 od 13:00hod do 14:00 v salonku Zotavovny Pracov  adresa: Radimovice u Želče 118 , 390 02 Tábor

 

C. Svolavatel

Členskou schůzi svolal statutární orgán spolku pozvánkou, rozeslanou předsedkyní Jarmilou Podzemskou.

 

II. Průběh

 

k bodu 1) programu jednání – Zahájení

 

Za Výbor zahájila dnešní schůzi a přivítala účastníky pí. Hana Smětáková, která následně předala slovo pí. Jarmile Podzemské, která seznámila přítomné s tím, že aktuální počet členů klubu je 73, z toho 60 členů s platným hlasovacím právem (starších 18-ti let). Konstatovala, že přítomných na dnešní schůzi je 31 členů s platným hlasovacím právem. Na základě tohoto zjištění konstatovala, že členská schůze je schopná usnášení, a to s ohledem na počet přítomných účastníků.

Paní Jarmila Podzemská přečetla návrh programu dnešní členské schůze v rozsahu, dle pozvánky na členskou schůzi s drobnou úpravou - oprava názvu revizní komise - správně kontrolní komise.

Bylo hlasováno o programu jednání členské schůze. Sečtení hlasů provedla, na pokyn sekretáře spolku, ing. Božena Rabiňáková.

 

Hlasování PRO: 31    PROTI: 0 Zdržel se: 0

Bylo konstatováno, že byl jednohlasně přijat program členské schůze.

 

Dále předsedající navrhla hlasovat o orgánech této členské schůze a obsazení a navrhla:

 

Vedení členské schůze: Jarmila Podzemská

zapisovatel: Hana Smětáková

ověřovatel zápisu: Eva Véghová

skrutátoři: 1. ing. Božena Rabiňáková

2. Mgr. Marina Hofmanová

3. Martin Švec

 

Další návrhy předneseny nebyly.

 

Hlasování o orgánech členské schůze. Sečtení hlasů provedla na pokyn Jarmily Podzemské ing. Božena Rabiňáková.

 

Hlasování PRO: 31 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

k bodu 2) programu jednání – Zpráva o činnosti klubu v roce 2021

 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2021 přednesla paní Jarmila Podzemská. Následně byli přítomni vyzváni k přednesení dotazů.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala přednesenou zprávu na vědomí.

 

Hlasování PRO: 31 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2021.

 

k bodu 3) programu jednání – Zpráva o hospodaření za rok 2021

 

Zprávu o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 přednesla paní Eva Véghová.

Dotazy přítomnými předneseny nebyly.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, a tuto schvaluje.

 

Hlasování PRO: 31PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

 

 k bodu 4) programu jednání – Zpráva kontrolní komise za rok 2021

 

Zprávu kontrolní komise za rok 2021 přednesl p. Radek Směták. Konstatoval, že práce výboru probíhala bez připomínek. Drobné připomínky jsou pouze administrativním charakteru.

Paní Jarmila Podzemská navrhla, aby členská schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu Kontrolní komise.

 

Hlasování PRO: 31 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2021.

 

 

k bodu 5) programu jednání – Plán akcí a činnosti na rok 2022

 

Plán akcí a činnosti na rok 2022 za Výbor přednesla Jarmila Podzemská a po té navrhla, aby členská schůze schválila přednesený plán akcí a činnosti na rok 2022.

Nastínila situaci ohledně dotací pro náš spolek na další rok.

 

Hlasování PRO: 31  PROTI: 0  Zdržel se: 0

 

Členská schůze schvaluje plán akcí a činnosti na rok 2022.

  

k bodu 6) programu jednání – Volby do orgánů spolku

 

Volba do Výboru spolku

 

Výborem spolku byli navrženi tito kandidáti: ing. Jan Végh, Jarmila Podzemská,

Eva Véghová, Romana Matušinská, Jiří Glatt.

Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili.

 

Skrutátoři po sečtení hlasovacích lístků přítomné obeznámili s výsledky:

 

Výsledky voleb:

Jarmila Podzemská - 30 hlasů

Eva Véghová - 30 hlasů

Ing. Jan Végh - 30 hlasů

Jiří Glatt – 30 hlasů

Romana Matušinská – 29 hlasů

 

Bylo odevzdáno celkem 31 hlasovacích lístků a všechny lístky byly platné.

 

Předsedající členské schůze proto konstatovala, že do výboru spolku byli zvoleni:

 

ing. Jan Végh, Jarmila Podzemská, Eva Véghová, Romana Matušinská, Jiří Glatt. 

 

Byla vyhlášená krátká pauza, aby se sešel nově zvolený výbor.

 

Po přestávce bylo oznámeno, že zvolený výbor bude pracovat v těchto funkcích :

 

Předseda: Jarmila Podzemská

Sekretář: Romana Matušinská

Pokladní: Eva Véghová

Člen výboru: Jiří Glatt

Člen výboru: ing. Jan Végh

 

Volba rady plemenné knihy

 

Výbor konstatoval, že v Radě plemenné knihy v souladu s platnými stanovami budou pracovat: Jarmila Podzemská a ing. Jan Végh.

 

Poté předsedající seznámila členy s návrhem původního výboru volby dalších členů do Rady plemenné knihy a navrhl do výkonu funkce členů Rady plemenné knihy:

 

1. Jiřího Glatta

2. ing. Boženu Rabiňákovou.

3. Antonína Podzemského

 

Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili a krátce se představili.

 

Výsledky voleb: Jiří Glatt - 30 hlasů pro

ing. Božena Rabiňáková - 30 hlasů pro

Antonín Podzemský - 30 hlasů pro

 

Další 3 členové RPK jsou: Jiří Glatt, ing. Božena Rabiňáková, Antonín Podzemský.

 

Rada Plemenné knihy minihorse je:

Předseda - ing. Jan Végh

Místopředseda - Jarmila Podzemská

Člen RPK - ing. Božena Rabiňáková

Člen RPK - Jiří Glatt

Člen RPK - Antonín Podzemský

 

Poté předsedající navrhla do výkonu funkce Kontrolní komise tyto členy:

Jan Heřmanský, Martina Švecová, Jana Véghová – Vepřeková

Předsedající vyzvala členy k přednesení dalších návrhů kandidátů. Nikdo nebyl navržen.

 

 

 

Výsledky voleb:

 

Jan Heřmanský – 30 hlasů pro - 0 proti - 1 se zdrželi hlasování

Martina Švecová - 30 hlasů pro - 0 proti - 1 se zdrželi hlasování

Jana Véghová - Vepřeková - 30 hlasů - 0 proti - 1 se zdržel hlasování

 

Členská schůze zvolila Jana Heřmanského, Martinu Švecovou a Janu Véghovou - Vepřekovou do funkce členů Kontrolní komise spolku.
Po krátké poradě oznámili, že předsedou kontrolní komise bude Jan Heřmanský.

 

k bodu 7) programu jednání – Diskuze

 

 Příspěvek Jarmily Podzemské ohledně právě probíhající změny – nového výběrového řízení pro osoby označující hříbata. Všichni stávající dostali od ASCHK výpověď a bylo vyhlášeno výběrové řízení. O výsledcích bude spolek informován.

 

 

k bodu 8) programu jednání - Závěr

 

Poté se předsedající s přítomnými rozloučila a oznámila, že tímto byla členská schůze ukončena ve 14:00 hodin.

 

Zapsala : Hana Smětáková

Zápis ověřil : Eva Véghová