Zpráva kontrolní komise za rok 2019

19.08.2020 21:08

Zpráva kontrolní komise za rok 2019

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. U hřebčince 479, 379 01 Písek, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u KS v Českých Budějovicích, sp. zn.:


 

Zpráva kontrolní komise za rok 2019:

1. Při kontrole účetních dokladů v rámci běžné činnosti komise za rok 2019 nebyly zjištěny nedostatky.

2. K faktickému plnění a důvodnosti příjmů a výdajů pak kontrolní komise uvádí, že neshledala jakékoliv pochybení, když důvodnost veškerých příjmů a výdajů byla provedenou kontrolou prokázána.

3. Předseda kontrolní komise se zúčastnili akcí pořádaných našim spolkem, byly zjištěny drobné nedostatky:

4. Kontrolní komise neřešila žádný podnět.


 

Za kontrolní komisi:

Radek Směták