Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 21. 3. 2015

Přítomni: Jaroslav Kadlec, Eva Véghová, Ing. Jan Végh, Jarmila Podzemská

Omluveni: Veronika Vonková

Jako host Kvido Klecanda.

 

Zahájil předseda Jaroslav Kadlec.

 

Ing. Jan Végh nám přednesl své podněty.

 

1) Kontrola plněn úkolů minulého zápisu:

 Véghová- hospodařen klubu- splněno.

 Podzemská- kontrola členské základny- zaplacení čl.poplatků – splněno.
 Kadlec: na starém účtě není žádný pohyb. Pan Kadlec vystaví plnou moc, pro pana Glatta , aby zajistil zrušení účtu. Kontrola vykonaného do další výborové schůze 4.4.2015.

Sekretář, 2x informoval členy nutnost přihlásit se na výstavy koní na Brno + Lysá.

Seminář-  úkoly splněno. Lektorka Karen Hamiton Smith si velmi pochvalovala celou akci.

Licentace 15.5.2015. Sekretářka zajistila posuzovatele sekretářka vytvořila propozice a jsou na webu.
 Doposud není přihlášen žádný kůň.
zápis ze zasedání presidia ASCHK o přijetí rady plemenné knihy minihorse- již byl  doručen.
Vonková- požádala krajskou vet.správu- splněno- povoleno.

Dotace: úkol pro Ing. Jan Végh a Kvido Klecanda- stále trvá , protože dotace ještě vypsány.

Webové stránky: - úkol stále trvá.

Nové překážky: zjistila Podzemská, že nebude problém s výrobou, rozměry pro houpačku zatím Veronika Vonková nedodala- úkol nadále tvá.

 

-------------------------

 

2)Je třeba uvádět správně názvosloví, v pozvánce je špatně uvedeno názvosloví- revizní komise, a správně je kontrolní komise.

V dalším bude věnována pozornost správné terminologii, zajistí sekretář ( na webových stránkách je také chybně revizní komise, správně Kontrolní komise).


3) Nedodržování a chybné informování o předpisech ACHMK, a to zejména ve věci předvádění koní osobami, které nedosáhli věku 12ti let.

Je povinností s důsledkem k vlastní odpovědnosti a cti každého člena výboru , znát předpisy a řády spolku, a o těchto pravdivě informovat a jednat způsobem, který veřejnosti prokáže, že členové výboru jsou znalí a informace pravdivé. Je proto nepřijatelné nejen jednat v rozporu se stanovami ACHMK a jejími předpisy, ale i nesprávně ostatní o těchto informovat. Kontrolu a poučení zajistí Veronika Vonková.


4) Přihláška do asociace chovatelů miniaturních koní, chybí v přihlášce, že uchazeč souhlasí že bude dodržovat stanovy, třeba doplnit do přihlášky.

 

Prohlašuji že v případě svého přijetí za člena ACHMK, budu dodržovat v plném rozsahu stanovy tohoto spolku.

Doplní na web webmaster, neprodleně.


 

5) Výbor ACHMK přijal žádosti těchto členů: vyjmenovat

Přijati byli: Adéla Bařtipánová, Markéta Bařtipánová, Eva Bukričová, Marie Bukričová,  Veronika Brindlová, Marcela Čápová, Zuzana Herceghová, Martin Chládek, Nikola Jantáková, Monika Klímová, Veronika Šiftrová, Karolína Machová, Veronika Slámová, Lucie Ráczová, Agáta Švábová, Marta Tallová, Melinda Tallová,Nika Tallová, Veronika Žilková-Stropnická, Kordula Stropnická, Monika Vránová, Kateřina Pšeničková

Nepřijati byli: Jana Hájková


Toto rozhodnutí vydal výbor ACHMK v souladu s ustanovením odstavce 3, článek III. Stanov spolku.

 

6) Doporučení všem předkladatelům, samostatně předložte návrh, v dalším doplnit své subjektivní vyjádření, tak aby nemohlo dojít k mylnému názoru, že se jedná o snahu ovlivnit ostatní členy daného orgánu ACHMK.

 

7) Sekretáři se ukládá, aby zveřejnil a do budoucna zveřejňoval veškeré zápisy orgánů ACHMK. ( zápis z členské schůze, zápis výboru, zápis rady plemenné knihy, zápis kontrolní komise).

 

8) předseda Kadlec informoval o jednání kolegia ASCHK.
a) do konce března 2015 je nutno mít odevzdaný šlechtitelský program za rok 2014. Vypracuje rada plemenné knihy.
Výbor odsouhlasil, že veškeré kompetence ve vztahu chovu minihorse ukládá výbor ACHMK , by jednání a závěry vedl Ing. Jan Végh jako předseda RPK minihorse

b) do konce března 2015 je třeba mít odevzdaný seznam členů a zaplacený poplatek - odvody 100kč za každého člena. Splněno již v únoru.

c) nahlásit počet koní,  kteří se zúčastní výstavy v Brně . Znovu sekretář upozorní neprodleně na nutnost přihlásit si koně. A zároveň je třeba přihlásit co nejdříve koně a program ve kterém budou vystupovat. Tímto se ruší podmínka účasti koně na výstavě v Heřmanicích v Podještědí, která je až v květnu.

9) Na návrh sekretáře výbor schvaluje, aby se nechali vyrobit nové 3 reklamní banery klubu do ringu  rozměr 1x 2 m  ( nutné z důvodu nového názvu klubu a webové adresy) – předběžná cena jednoho baneru cca 600-700kč. Výbor rovněž schvaluje výrobu jedné reklamní stěny do stanu ( pro stan rozměru 3x3 m). Jeden návrh reklamního baneru do ringu z fotografií špičkových koní našich zahraničních členů a stěnu stanu, zadá sekretář klubu grafičce, která nám již dělala návrh zeleného fotoplátna, reklamní návrh druhého baneru zajistí Veronika Vonková, reklamní návrh třetího baneru zajistí Podzemská + Véghová. Návrhy ke schválení budou odeslány výboru ve formátu jpg. Pro tisk je nutno mít návrhy v křivkách. ( není možno jako jpg.) Návrhy je nutno ke schválení zaslat výboru co nejdříve, aby byli odeslány k tisku ( zajistí Podzemská), protože banery do ringu , reklamní stěna stanu atd jsou nutné již pro výstavy Praha, dále pak Heřmanice v Podještědí, Opřetice- velká cena Cavalletto, Brno, Litohošť - národní šampionát i Lysá nad Labem)

 

Zapsala : Jarmila Podzemská

Schválil: Jaroslav Kadlec, Eva Véghová, Ing. Jan Végh, Jarmila Podzemská