Licentace hřebců a svod klisen 2012

Licentace hřebců a svod klisen 2012

V sobotu 14.dubna 2012 se v kryté hale Ola Ranche v Litohošti konala v pořadí již druhá licentace hřebců plemene Minihorses. Přestože druhá, byla svým způsobem premiérová. Nově navržené znění Řádu plemenné knihy Minihorses bylo po mnoha úpravách dáno do podoby, která odpovídá současným legislativním podmínkám a zároveň vyhovuje současným potřebám vedení chovu. Nové znění bylo schváleno a Řád plemenné knihy pro Mini horse byl zaslán MZe v pátek 13. 4. 2012. Tedy den před konáním licentace. Na důkladné prostudování bylo tedy minimum času, ale to nejdůležitější, o co jsme usilovali, bylo schváleno – změna KVH, způsob měření a zcela nově také Hardship, tedy dodatečný zpoplatněný zápis.
K licentaci a před licentační komisi, která pracovala ve složení: MVDr. Jaroslav Dražan (prezident ASCHK), Luboš Kozák (inspektor chovu), Blahoslav Políček (tajemník ASCHK), Táňa Bruková, Jiří Glatt (členové RPK MH), bylo přihlášeno a předvedeno sedm hřebců. Jednalo se o importované koně, kteří jsou v zemi původu zapsáni v registrech, které naše PK akceptuje.
Hodnocení a pohled komise byl letos o poznání přísnější, ale to je v chovu koní  nutnost, chceme-li, aby se mezi plemenné jedince dostali koně, kteří odpovídají standardu plemene a podmínkám výběru dle ŘPK, kde je v hodnocení kladen důraz právě na plemenný typ, pohlavní výraz, stavbu těla, korektnost a pravidelnost chodů a na celkový dojem, který kůň představuje. Rozhodně tady nemůže platit, že „co je malé, to je hezké“. Někteří hřebci prostě nezapřou své shetlandské předky a nesou si znaky typické spíše pro pony, než pro miniaturního koně. Pohled začíná u delšího tělesného rámce, který ještě podtrhují v celkových proporcích výrazně kratší končetiny. U některých hřebců byla navíc problematická i linie zad s příliš dlouhým hřbetem, ale největším mínusem se tentokrát ukázal pohyb, jehož hodnocení přispívá do celkové výsledné známky. Bohužel u většiny předvedených hřebců byl pohyb v kroku i klusu nedostatečný. Drobivý pohyb působil strnulým dojmem a u některých hřebců byla viditelná i nepravidelnost v pohybu. To vše přispělo u každého hřebce jistou měrou ke snížení známky za mechaniku pohybu, ale i ke zhoršení celkového dojmu.
Plemenný standard požaduje koně středního tělesného rámce s pravidelnými chody a dalšími znaky, typickými pro plemeno, se zabývá  Šlechtitelský program Řádu plemenné knihy. Text popisující standard plemene byl převzat ze starého řádu. (Nebude tedy jistě od věci, když si každý zájemce o chov miniaturního koně tento řád prostuduje ještě před pořízením vlastního koníka.)
Rovněž je potřebné, seznámit se i s mírou koně. Protože nyní už se i u nás měří stejným způsobem jako v zahraničí, tedy od poslední vyrůstající hřívy, neměl by tu být velký rozdíl v naměřených hodnotách, tak jako tomu bylo v minulosti. Měrnou jednotkou je 1 inch a přepočítává se na cm. To se samozřejmě týká pouze KVH. Kohoutková výška pásková a ostatní tělesné rozměry už jsou měřeny a zapisovány pouze v cm.
Všichni předvedení koně se vešli do max. povolené KVH, která je pro sekci A – 34 inch (86,36 cm), pro sekci B – 38 inch (96,52 cm). Pro zápis hřebce do PK je nutné, aby získal min. 7,1 bodu v celkovém hodnocení.
Tuto podmínku splnili tři hřebci. Nejlépe hodnoceným byl April Moonlight – 7,4 bodu , KVH 35,25 inch Majitelem hřebce je pan Jaroslav Kadlec. Další hřebci, kteří se zapíší do knihy plemeníků, jsou Forest - 7,1 bodu, KVH 35,75 inch  a  Star Van Appaloosas Fradiliaus – 7,1 bodu, KVH 36 inch , oba v majetku pana  Josefa Vodičky.
Ostatní hřebci skončili v rozmezí 5 – 6,6 bodu. Nesplnili tedy pro tentokrát základní podmínku pro zápis hřebce do PK, kterou je zisk 7,1 bodu. Zájemci o získání licence mají možnost, přihlásit se v dalším termínu a pokusit se o vylepšení bodového zisku. Některým hřebcům opravdu nejvíce pohoršila hodnocení již výše zmiňovaná mechanika pohybu. Hřebec Marnix, který získal 6,6 bodu, byl na žádost předvádějící již po vyhlášení výsledků ještě jednou předveden a bylo mu umožněno využít možnosti a předvést pohyb ve volnosti. Ani toto předvedení ale nebylo výrazně lepší a výsledek neovlivnilo.
Vzhledem k tomu, že nové znění Řádu plemenné knihy ještě nebylo dostatečně nastudováno, padl návrh na dodatečné zpoplatněné zapsání - Hardship. Jak ale říká článek 4.1.2. ŘPK je možné Hardship uplatnit pouze pro hřebce, kteří získali min. 7,1 bodu, ale nesplňují podmínku třígeneračního původu. Hardship tedy pomáhá pouze koním, kteří jsou  bez původu, případně mají částečný původ, ale jejich exteriér a vlastnosti jsou  natolik zajímavé a kvalitní, že stojí za to, zařadit je do plemenitby. Na tuto možnost nakonec čeká již od loňské podzimní licentace hřebec Boyke v. Kievitlaum (7,1 bodu) a hřebec Prince de Pigon (7,1 bodu).
Pokud tedy majitelé požádají o zápis a uhradí stanovený poplatek, mohou být oba tito hřebci zařazeni do PK Minihorses.
Letošní licentace byla dobře připravena. Identifikace koní byla provedena až po skončení licentace, což by se mohlo označit jako nedostatek. Ale v dané situaci, kdy jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme postupovat letos již podle nového řádu, se tento výpadek dá snad tolerovat.
Kromě tří hřebců, se do PK zapsaly i tři klisny. Všechny v majetku pana Jaroslava Kadlece.
Tyto klisny tvořily velmi vyrovnanou kolekci a do PK byly zapsány s velmi dobrým hodnocením.
Závěrem je třeba poděkovat všem zúčastněným. Zvláštní poděkování patří členům komise, která ani tentokrát neměla lehký úkol. Poděkování patří i manželům Kadlecovým, za poskytnutí kompletního zázemí a členům Rady klubu za přípravu celé akce.