Zápis z členské schůze 21. 3. 2015

Zápis z členské schůze ACHMK 

konané 21. března 2015 od 11:00 hod, Benešov, Ke Stadionu 2045

 

Program:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015

4) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Revizní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2014 (a dalších vyhlášených soutěží)

8) Diskuze

9) Závěr


 

1)      Jednání  členské schůze zahájil předseda Jaroslav Kadlec a přítomným sdělil, že z celkového počtu 46 členů s hlasovacím právem je přítomno 10 členů. Schůze je proto neusnášení schopná. Jednání členská schůze proto tímto ukončil v 11:25.

2)       Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi na 4.4.2015, od 11:00 hod , v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov a ukládá sekretáři o konání náhradní zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný. Dále ukládá sekretáři aby členy upozornil na to, že usnesení náhradního zasedání členské schůze, může být přijato za účasti libovolného počtu členů.

     

Zapsala Jarmila Podzemská

Schválil: Jaroslav Kadlec