Zápis z členské schůze ACHMK konané dne 25.3.2023 ve Voticích.

Zápis z členské schůze ACHMK konané  dne 25.3.2023 ve Voticích.

TenisTsportVotice s.r.o. Masarykovo náměstí 937,  25901 Votice
 

 

 

1) Jednání členské schůze zahájila Jarmila Podzemská. Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že členská schůze není usnášení schopná. Jednání bylo ukončeno ve 1300.

2)Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání na sobotu 8. dubna 2023  v TenisTsportVotice s.r.o. Masarykovo náměstí 937,  25901 Votice, od 12:00 hodin a ukládá předsedovi o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný.

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2022
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2022
4)     Zpráva kontrolní komise – r. 2022
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2023
6)     Úprava stanov
7)     Změna výše poplatků za rodinné příslušníky
8)     Diskuze
9)     Závěr

 

 

Zapsala: Jarmila Podzemská

Schválil: Eva Véghová