Zápis z členské schůze konané 10.3.2018 v Písku

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se uskutečnila dne 10. 3. 2018 v salonku restaurace Olympie v Písku.

 

I. Úvod

A. Program členské schůze:

1) Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti - schválení programu členské schůze - volba orgánů čl. schůze
2) Zpráva o činnosti klubu v roce 2017
3) Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2017
4) Zpráva revizní komise – r. 2017
5) Plán akcí a činnosti na rok 2018
6) Volby do orgánů spolku - výbor spolku - revizní komise - rada plemenné knihy
7) Diskuze
8) Závěr

 

B. Místo a doba konání členské schůze

Členská schůze se konala dne 10. 3. 2018 od 11,00 do 13:00 v salonku restaurace Olympie v Písku na adrese Harantova 1755/22, 397 01 Písek.

C. Svolavatel

Členskou schůzi svolal statutární orgán spolku pozvánkou, rozeslanou sekretářem Jarmilou Podzemskou.

 

II. Průběh

 

k bodu 1) programu jednání – Zahájení

 

Za Výbor zahájil dnešní schůzi a přivítal účastníky ing. Jan Végh. Následně předal slovo Jarmile Podzemské, která seznámila přítomné o tom, že aktuální počet členů klubu je 63, z toho 45 členů s platným hlasovacím právem (starších 18-ti let). Konstatovala, že přítomných na dnešní schůzi je 27 členů s platným hlasovacím právem. Na základě tohoto zjištění konstatovala, že členská schůze je schopná usnášení, a to s ohledem na počet přítomných účastníků.(minimum 23)

Paní Jarmila Podzemská přečetla návrh programu dnešní členské schůze v rozsahu, dle pozvánky na členskou schůzi s drobnou úpravou - oprava názvu revizní komise - správně kontrolní komise. Dále byla navrženo, že bude provedena změna pořadí programu členské schůze v bodě 6 - aby Rada plemenné knihy byla volena před volbou kontrolní komise.

Bylo hlasováno o programu jednání členské schůze včetně navržené změny a opravy. Sečtení hlasů provedla, na pokyn sekretáře spolku, ing. Božena Rabiňáková.

 

Hlasování PRO: 27    PROTI: 0 Zdržel se: 0

Bylo konstatováno, že byl jednohlasně přijat program členské schůze.

 

Dále předsedající navrhla hlasovat o orgánech této členské schůze a obsazení a navrhla:

 

Vedení členské schůze: Jarmila Podzemská

zapisovatel: Hana Smětáková

ověřovatel zápisu: ing. Jan Végh

skrutátoři: 1. ing. Božena Rabiňáková

2. Mgr. Marina Hužvárová

3. Martin Švec

 

Další návrhy předneseny nebyly.

 

Hlasování o orgánech členské schůze. Sečtení hlasů provedla na pokyn Jarmily Podzemské ing. Božena Rabiňáková.

 

Hlasování PRO: 27 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

k bodu 2) programu jednání – Zpráva o činnosti klubu v roce 2017

 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2017 přednesla paní Jarmila Podzemská. Následně byli přítomni vyzváni k přednesení dotazů.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala přednesenou zprávu na vědomí.

 

Hlasování PRO: 27 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2017.

 

k bodu 3) programu jednání – Zpráva o hospodaření za rok 2017

 

Zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesla paní Eva Véghová.

Dotazy přítomnými předneseny nebyly.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, a tuto schvaluje.

 

Hlasování PRO: 26 PROTI: 0 Zdržel se: 1

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.

 

 

k bodu 4) programu jednání – Zpráva kontrolní komise za rok 2017

 

Zprávu kontrolní komise za rok 2017 přednesl p. P. Pazourek. Konstatoval, že práce výboru probíhala bez připomínek. Drobné připomínky jsou pouze administrativním drobným nedostatků na některých pokladních dokladech. Poděkoval J. Kadlecovi a J. Podzemské a

celému výboru za to, že úspěšně pomohli získat dotace na činnost spolku a za práci při řízení spolku po celé funkční období.

Paní Jarmila Podzemská navrhla, aby členská schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu Kontrolní komise.

 

Hlasování PRO: 27 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2017.

 

 

k bodu 5) programu jednání – Plán akcí a činnosti na rok 2018

 

Plán akcí a činnosti na rok 2018 za Výbor přednesla Jarmila Podzemská a po té navrhla, aby členská schůze schválila přednesený plán akcí a činnosti na rok 2018.

 

Hlasování PRO: 26  PROTI: 1  Zdržel se: 0

 

Členská schůze schvaluje plán akcí a činnosti na rok 2018.

 

 

k bodu 6) programu jednání – Volby do orgánů spolku

 

Volba do Výboru spolku

 

Výborem spolku byli navrženi tito kandidáti: Pavel Pazourek, Jarmila Podzemská,

Eva Véghová, Veronika Pazourková. Z řad členů byli na kandidáty navrženi: Leoš Novotný

a Hana Smětáková. Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasili.

 

Skrutátoři po sečtení hlasovacích lístků přítomné obeznámili s výsledky:

 

Výsledky voleb: Jarmila Podzemská - 24 hlasů

Eva Véghová - 24 hlasů

Ing. Jan Végh - 24 hlasů

Hana Smětáková - 23 hlasů

Leoš Novotný - 23 hlasů

Pavel Pazourek - 4 hlasy

Veronika Pazourková - 4 hlasy

 

Bylo odevzdáno celkem 27 hlasovacích lístků a všechny lístky byly platné.

 

Předsedající členské schůze proto konstatovala, že do výboru spolku byli zvoleni:

 

Jarmila Podzemská, Eva Véghová, Ing. Jan Végh, Hana Smětáková a Leoš Novotný.

 

Byla vyhlášená krátká pauza, aby se sešel nově zvolený výbor.

 

Po té členskou schůzi opustili 3 členové. Bylo konstatováno, že členská schůze je i nadále usnášeníschopná.

 

Po pauze bylo navrženo, aby se jako host zúčastnil schůze p. Jan Plšek.

Návrh byl jednohlasně přijat všemi přítomnými 23 hlasy, 1 se zdržel pro momentální nepřítomnost.

Po přestávce bylo oznámeno, že zvolený výbor bude pracovat v těchto funkcích :

 

Předseda: Jarmila Podzemská

Sekretář: Hana Smětáková

Pokladní: Eva Véghová

Člen výboru: Leoš Novotný

Člen výboru: ing. Jan Végh

 

Volba rady plemenné knihy

 

Výbor konstatoval, že v Radě plemenné knihy budou pracovat: Jarmila Podzemská a ing. Jan Végh.

 

Poté předsedající seznámila členy s návrhempůvodního výboru volby dalších členů do Rady plemenné knihy a navrhl do výkonu funkce členů Rady plemenné knihy:

 

1. Ing. Jana Végha

2. Veroniku Pazourkovou

3. Ludmilu Mazurovou

4. Jiřího Glatta

5. Petra Koželuha

 

Na dotaz doplnění kandidátů byli navrženi: Monika Novotná a Antonín Podzemský. Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili.

 

Výsledky voleb: Jiří Glatt - 24 hlasů pro

Monika Novotná - 23 hlasů pro

Antonín Podzemský - 22 hlasů pro

Veronika Pazourková - 1 hlas pro

Petr Koželuh - 1 hlas pro

Ludmila Mazurová - 0 hlas pro

 

Další 3 členové RPK jsou: Jiří Glatt, Monika Novotná, Antonín Podzemský.

 

Rada Plemenné knihy minihorse je:

Předseda - ing. Jan Végh

Místopředseda - Jarmila Podzemská

Člen RPK - Monika Novotná

Člen RPK - Jiří Glatt

Člen RPK - Antonín Podzemský

 

Poté předsedající navrhla do výkonu funkce Kontrolní komise tyto členy:

Jaroslav Kadlec, Lucie Kloubská - Libjaková a Monika Klímová.

Předsedající vyzvala členy k přednesení dalších návrhů kandidátů. Další kandidáti navrženi tito:

 

1. Martina Švecová

2. Jana Véghová - Vepřeková

3. Radek Směták

 

Výsledky voleb:

 

Jaroslav Kadlec - 22 hlasů pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování

Radek Směták - 22 hlasů pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování

Martina Švecová - 23 hlasů - 0 proti - 1 se zdržel hlasování

Jana Véghová - Vepřeková - 12 pro - 0 proti - 12 se zdrželo hlasování

Monika Klímová - 0 pro - 2 proti - 22 se zdrželo hlasování

Lucie Kloubská - Libjaková - 2 pro - 2 proti - 20 se zdrželo hlasování

 

Členská schůze zvolila Jaroslava Kadlece, Radka Smětáka, Martinu Švecovou do funkce členů Kontrolní komise spolku.
Po krátké poradě oznámili, že předsedou kontrolní komise bude Radek Směták.

 

k bodu 7) programu jednání – Diskuze

 

Předsedající vyzval členy k přednesení diskuzních příspěvků.

Ing. Božena Rabiňáková nabídla edukaci členů spolku z oboru chovu, anatomie, etologie …. koní.

Mgr. Marina Hužvárová navrhla, že se bude podílet na propagaci jednotlivých akcí spolku. Poděkovala výboru za práci ohledně získání dotace pro spolek.

Jarmila Podzemská poděkovala za práci všem členům výboru a jmenovitě odstupujícímu předsedovi Jaroslavu Kadlecovi.

 

 

k bodu 8) programu jednání - Závěr

 

Poté se předsedající s přítomnými rozloučila a oznámila, že tímto byla členská schůze ukončena ve 13 hodin.

 

Zapsala : Hana Smětáková

Zápis ověřil : ing. Jan Végh