Zápis z členské schůze

ZÁPIS Z  ČLENSKÉ SCHŮZE Klubu chovatelů miniaturních koní
 

konané dne 9.11.2013 v Mirošovicích.
Přítomno 25 členů
 

PROGRAM:

  • zahájení a schválení programu členské schůze
  • vzpomínka na pana Antonína Sádla
  • předání cen vítězům bodovací soutěže TOP 5 Honor roll za rok 2013 a rovněž  manželé Podzemských za stáj Acro farm předají cenu, za nejúspěšnějšího koně českého chovu.
  • zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2013
  • plán akcí klubu na rok 2014
  • diskuze
  • závěr                                             


Schůzi slavnostně zahájil prezident klubu Jaroslav Kadlec, který také představil témata k projednání. Nikdo, z pětadvaceti zúčastněných členů, neměl k programu připomínek , byl jednohlasně schválen a tak pan Kadlec rovnou předal slovo paní Jarmile Podzemské, sekretářce klubu. Ta v úvodu vyjádřila poděkování štědrým sponzorům a členům klubu, kteří se aktivně podíleli na organizaci na uplynulých akcích.

Další chvíle pak patřili památce zesnulého Antonína Sádla, zakládajícího člena, který jako jeden z prvních představil miniaturní plemena koní České veřejnosti. Minutou ticha uctili členové klubu jeho památku – nezapomeneme.

Dále se den nesl ve slavnostním duchu, neboť následující chvíle patřili předávání cen a bodování v soutěži TOP 5 Honor roll za rok 2013. Oceněné koně a vystavovatele najdete na klubovém webu.

Ve zprávě o činnosti klubu, která následovala, shrnula paní Podzemská aktivity klubu za předešlé období. Náš klub má  nyní 77 členů z nichž 12 je zahraničních. Paní Podzemská samozřejmě nezapomněla znovu poděkovat našim  sponzorům, díky kterým se můžeme takto dynamicky rozrůstat a zmínila i finanční bilanci klubu, která však samozřejmě dostane pevných obrysů až po účetní závěrce na konci roku. Výše příspěvku zůstává zatím nezměněna.

V plánu pro rok 2014 jsou v tuto chvíli dvě výstavy a akce s názvem „Sportovní odpoledne; Velká cena Cavalletto.“ Která proběhne někdy na podzim. Přesný termín zatím stanoven nebyl i z důvodů upřesnění možnosti pořádat klubové akce majiteli jezdeckých areálů ( v jednání je jezdecký areál Zduchovice a Ptýrov) . Proto zůstává nadále předmětem jednání. V jarním měsíci bude také licentace hřebců a svod klisen.  Přesné termíny akcí budou stanoveny začátkem roku 2014.

Dále jsou v plánu semináře. V návrhu je podzimní seminář s Cédric Dubroecq. Tématem bude příprava koně na výstavy včetně jeho správného trénování a krmení. Cena za účast bude v rozmezí 1.500 až 2.000kč s tím že seminář potrvá dva dny. Další seminář se bude také týkat výstav, ale i pracovních tříd. Přednášejícím bude Mike Rosauer z USA. Tento seminář proběhne prvního až druhého března. Financování této akce pro členy našeho klubu nabídla ASCHK z dotace Evropské unie na vzdělávání. Jednání o semináři s Mikem Rosauerem a  vedením ASCHK vede pani Filipová. Přesné informace sledujte na webu našeho klubu.

Během diskuse se řešil Zpravodaj Klubu. Společným hlasováním bylo rozhodnuto, že tento magazín bude vycházet jednou za rok. V této chvíli se tedy hledá člen, který by se vedení zpravodaje ujal.

Dále se řešila „Velká cena Cavalletto“. Sponzor - jezdecké potřeby Cavalletto naší členky Evy Véghové, která navrhuje, že by ocenila také nejúspěšnější koně z pracovních tříd. ( klub boduje a oceňuje v TOP 5 Honor Roll pouze koně z haltrových tříd). Body by byli zočítány ze dvou výstav klubu ale také z Velké ceny Cavalletto malých koní ( která má vypsané pouze pracovní třídy).  Po krátké diskuzi, zda tyto body započítávat nebo nikoliv, došlo na hlasování , kde se hlasovalo aby body pro Top 5 pracovních koní byli započítány ze všech třech akcí s výsledkem Pro: 13 hlasů ,  Proti:  8 hlasů. ( hlasování přítomno 23 členů).

Zapsala Ludmila Mazurová

Správnost zápisu zkontrolovala a odsouhlasila rada-výbor KCHMK ( Jaroslav Kadlec, Jarmila Podzemská, Lucie Kynclová, Petr Koželuh) a předseda revizní komise Olga Kadlecová.