Zápis z členské schůze

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Klubu chovatelů miniaturních koní
konané dne 10.11.2012 NA ZÁMKU CTĚNICE

Přílohy:  1) prezenční listina
              2) pokladní zpráva - hospodaření za rok 2012

Přítomno dle prezentační listiny 29 členů.

PROGRAM:   - výroční zpráva o činnosti a hospodaření svazu za rok 2012
                       - volba předsednictva a nových kandidátů do výboru svazu
                       - plán akcí na rok 2013
                       - projednání návrhů a námětů
                      - diskuze

Výroční členskou schůzi zahájila a vedla paní T. Bruková, která nejprve nechala schválit program schůze.  Program byl schválen všemi hlasy.

Zprávu o činnosti přednesla p. T. Bruková.
Zpráva obsahovala vyčíslení nákladů, příjmů a zisků ze seminářů, licentace, výstav a z národního šampiónátu.
Zároveň poděkovala p. Filipové za velké zásluhy o přidělení dotací z ASCHK.
Zmínila problém s bankovní účtem u České spořitelny , který byl v půlce roku 2012 zrušen a nyní klub používá účet u FIO banky (+internet.bankovnictví).
Členská schůze schvaluje, aby podpisové právo k účtu ve Fio bance zůstalo panu Glattovi a také pro nově zvoleného pokladníka paní Lucii Kynclovou .

Paní T. Bruková přednesla členům  FINANČNÍ ZPRÁVU.
Přehled hospodaření 2012 doložen jako příloha k zápisu.

Předsednictvo předložilo členům návrh na změnu ročních příspěvků klubu:
a to z původních 500 Kč na 800 Kč za člena klubu
                       ze 100 Kč na 400 Kč za rodinného příslušníka
                       junioři ( do 18 let, jejíž rodiče nejsou členy klubu) 500kč
Platba příspěvků se uskuteční v lednu 2013 a to od 1.1.2013 do 31.1.2013.
Pokud v tomto termínu nebude poplatek zaplacen, bude penalizován 50% z částky poplatku.
(člen po 31.1. zaplatí tedy 1200kč, rodinný příslušník 600kč, junior 750kč)
Nový členové, kteří se přihlásí po 1.10.2012 budou platit jen 50 % z výše uvedených  členských poplatků !

Výroční členská schůze po odhlasování návrh schválila - 27 hlasů pro, 2 hlasy proti, O se zdrželo.

Následovala volba mandátové komise pro sčítání hlasů pro volby kandidátů do nového výboru.
Byla zvolena jednohlasně mandátová komise ve složení : p. Ludmila Mazurová, p. Luděk Filip, p. Antonín Podzemský

Čleské schůzi byla předložena kandidátka navržená radou klubu, kterou členové mohli doplnit návrhy vlastních kandidátů.
Návrh: pan Jaroslav  Kadlec - prezident klubu
            p.Podzemská Jarmila - sekretář 
            p.  Lucie Kynclová -  pokladník
            p. Petr Koželuh- člen výboru
            p. Štěpánka Máčková – člen výboru
            p.  Olga Kadlecová - revizní komise
            náhradník rady klubu –p. Vonková

Po sečtení hlasů mandátovou komisí bylo přijato 28 volebních lístků z 29.  1 člen se zdržel hlasování.

Tímto výroční členská schůze tajnou volbou zvolila novou radu klubu ve složení:
Prezident:  Jaroslav Kadlec počtem 26 hlasů
Sekretář:    Jarmila Podzemská počtem 28 hlasů
Pokladník: Lucie Kynclová počtem 28 hlasů
člen:          Štěpánka Máčková počtem 28 hlasů
člen:           Petr Koželuh počtem 22 hlasů
--------------------------------
Revizní komise: Olga Kadlecová počtem 28 hlasů ( která si pro svou práci může vybrat další dva členy klubu)
Náhradníkem rady klubu v případě že v průběhu volebního období by některý z rady klubu odstoupil, nebo rezignoval na svou funkci byla zvolena: Veronika Vonková počtem 6 hlasů

Novým pokladníkem Klubu chovatelů miniaturních koní se stává Lucie Kynclová s podpisovým právem pro účet klubu u Fio banka a pro zřízení kreditní karty k tomuto účtu číslo 2200247680 / 2010
Dále se členská schůze zabývala správou klubového majetku a odsouhlasila, aby se překážky, fotografické plátno, a další uložilo na Ola ranči u manželů Kadlecových, kteří materiál klubu uloží bezplatně. První klubovou akcí se osvědčila Jarní výstava na Ola ranči- tím odpadne přesun těchto věcí. Členská schůze jednohlasně odsouhlasila, aby se manželům Kadlecovým, proplácelo cestovné ve výši 6kč / 1km , když budou klubový materiál převážet na další akce klubu ( výstavy atd.)

Jarmila Podzemská podala členům návrh plánu akcí na rok 2013,
licentace hřebců a svod klisen - termín konec dubna 2013
2 výstavy : jarní výstava na Ola ranči ( termín pravděpodobně květen)
                  Národní šampionát  ( pravděpodobně srpen)
Termíny výstav zatím nejsou stanoveny pevně, abychom na klubové akce měli šanci získat také zahraniční vystavovatele, je třeba termín našich výstav upřesnit až budou známé termíny Evropských klubů, aby naše výstavy nebyli ve stejném termínu , tak jako se to ve dvou případech podařilo letos.
Další výstavou by mohla být propagační výstava minihorse při pořádání veletrhu PROPET v červnu 2013 v Brně. Tato výstava by byla mimo bodovací systém klubu, ve spolupráci a pod záštitou ASCHK, který přislíbil proplacení cestovních výloh účastníkům této propagační výstavy!

Dále seznámila účastníky členské schůze s jedinečnou možností pořádání minimálně dvou seminářů s předními lektory z USA, kteří přiletí pořádat semináře do Holandska k pani Tine Fisseler, která se bude podílet na cenách jejich letenek z USA do Evropy a zpět, a náš klub by tak platil jen jejich cestovné z Holandska do Prahy a zpět, ubytování, stravu a lektorné. Také seznámila s tím, že minimálně na jeden ze seminářů finační účast přislíbila Asociace chovatelů koní .  Dotazem na zájem účastníků bylo zjištěno že minimálně 15 členů klubu již nyní se zajímá o seminář o Chovu ( připouštění, březost, porod, starost o hříbě, genetika barev) atd. s předním lektorem, rozhodčím a špičkovým chovatelem Johnem Ebertem který přednáší genetiku na univerzitě. Tento seminář proběhne v termínu 2. + 3. února 2013 ( pouze seminární místnost , bez účasti koní).

19 členů klubu se zajímá také o účast na druhém semináři 30. + 31.3.2013 s předními rozhodčími pro koně ( specialisty pro miniaturní koně, ale nejen!) panem Billem Fairchild a jeho ženou Corky Fairchild, kteří by na semináři mohli účastníkům předat své bohaté zkušenosti z vystavování ( halter) , jak správně předvádět koně z pohledu rozhodčího, zodpoví otázky jednotlivých výstavních tříd, dále přednášejí driving, obstacle, showmanship. Tento obsáhlý seminář, by se v jednom ze dvou dnů věnovala také případné přípravě nových adeptů na rozhodčí pro minihorse a proškolení rozhodčích- i inspektorů chovu koní v ČR. ( seminární ,místnost + hala pro praktické ukázky).

Vyvrcholením členské schůze bylo vyhlášení nejlepší koní a handlerů TOP 5 HONOR ROLL za rok 2012

Členská schůze bouřlivým potleskem poděkovala pani Marcele Filipové  za uplynulou opravdu neocenitelnou práci a pomoc při vedení klubu, která pro nadcházející volební období již nekandidovala!
Po skončení členské schůze se konala ještě krátká schůze nově zvolené rady klubu.


Zapsala 10.11.2012  Eva Jaitnerová      

Podepsáno:
Jaroslav Kadlec
Jarmila Podzemská
Štěpánka Máčková
Lucie Kynclová
Petr Koželuh