Zápis z členské schůze

Zápis z výroční členské schůze Svazu chovatelů minihorse
konané  dne 12.11.2011 v restauraci Nová myslivna na Konopišti

Přítomno dle prezenční listiny 20,později ještě přišli další dva členové, celkem tedy 22členů.
Přílohy: 1) Pokladní zpráva- hospodaření svazu za rok 2011.
              2) prezenční listina
Program: -výroční zpráva o činnosti a hospodaření svazu za rok 2011
                -návrh kandidátů a volba předsednictva a rady plemenné knihy
               - plán akcí na rok 2012
               -projednání připomínek a námětů
               -diskuze

Výroční členskou schůzi zahájila a vedla pani Bruková, která nejprve nechala schválit program schůze přednesla pokladní zprávu- hospodaření svazu za rok 2011. Výroční členská schůze tuto zprávu vzala na vědomí bez námitek.Pokladní zpráva je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Výroční členská schůze – jednohlasně ( 20hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se)  odsouhlasila přijetí nových členů.

Výroční členská schůze –odsouhlasila ( 19hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se)  změnu názvu  Svazu chovatelů minihorse na Klub chovatelů miniaturních koní.

Výroční členská schůze – jednohlasně ( 20hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se)  odsouhlasila změnu klubových webových stránek, které budou aktuálnější s možností rychlé administrace opravněnými členy výboru.
Nová adresa webových stránek klubu je:  https://www.clubminihorses.cz
Tímto také členská schůze děkuje pani Zdeňce Štěpánové za dosavadní  správu a vedení starého webu.
Výroční členská schůze – jednohlasně ( 20hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se)  odsouhlasila , aby pani Zdeňka Štěpánová na adresu starých webových stránek klubu umístila odkaz- adresu na stránky nové.
Výroční členská schůze – jednohlasně ( 20hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel)  odsouhlasila změnu sídla klubu ( adresa nutná pro tiskopisy , které se dávají schvalovat na ministerstvo) jako adresu Asociace svazů chovatelů koní České republiky , U hřebčince 479, 397 01 Písek.
Korespondenční adresa klubu, se pak bez nutnosti hlásit tuto změnu na ministerstvu, bude používat adresa jednoho z členů předsednictva Klubu chovatelů miniaturních koní.
Výroční členská schůze –odsouhlasila ( 13hlasů pro ,6 proti, 1 zdržel)  že volba kandidátů do Rady klubu bude tajná.
Pro volbu do 5ti členného předsednictva bylo navrženo 7 kandidátů + návrh na vedení účetnictví klubu, kteří se jednotlivě představili , řekli pár vět o sobě a jakým způsobem se chtějí podílet na činnosti klubu.
Pani Bruková, pan Glatt, pani Podzemská, pani Brožíková, pani Filipová, pani Hájková, pani Cynková a pro vedení účetnictví pani Mazancová.

2)
Výsledky tajného hlasování ( 22 platných hlasovacích lístků) je následující:
22 hlasů paní Filipová
20 hlasů paní Bruková
20 hlasů pan Glatt
17 hlasů pani Brožíková
16hlasů pani Podzemská
Toto je také nové složení Rady Klubu chovatelů miniaturních koní.
---------------
11 hlasů pani Hájková
4 hlasy pani Cynková


Pro vedení účetnicví klubu byla 20 hlasy zvolena paní Ing. Mazancová

Výroční členská schůze – jednohlasně ( 22hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel)  odsouhlasila jako předsedu revizní komise pana Kadlece. Předseda si ke kontrole může přizvat další členy klubu dle potřeby.

Výbor požádal slečnu Danu Holíkovou, zdali by mohla přeložit z anglického jazyka pravidla AMHA.Slečna Dana Holíková souhlasila a slíbila ,že bude tyto pravidla překládat a průběžně zasílat sekretáři klubu pro vložení na webové stránky.

Výbor vyjádřil poděkování paní Monice Weber, která klubu věnovala sponzorský dar ve výši 4 000 Kč pro zakoupení oficiální míry pro měření koní. Tato míra je AMHA certifikována a bude používána na měření koní na výstavách, při licentacích a svodech klisen.

Pani Bruková a pani Filipová seznámily přítomné  členy s nutností rozdělit kategorie miniaturních koní do 3 sekcí dle velikosti ( již jen jedna sekce není dostačující, v klubu se sdružují majitelé miniaturních koní, kteří jsou do 107cm tak jako je tomu i v zahraničí).
Sekce A do 86,36cm / 34 inches
Sekce B do 96,52cm / 38 inches
Sekce C do 107cm / Sekce pro koně, kteří se nevejdou svoji velikostí  do sekce B a nebo jsou bez původu)
Zápis do plemenné knihy jedinců bez původu bude možný  - jedinci dovezení na území ČR do konce roku 2012, jejich případná hříbata do konce roku 2013.

Výroční členská schůze – jednohlasně ( 19hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel)  odsouhlasila jako členy rady plemenné knihy pani Filipovou, pana Filipa, pani Brukovou, pana Glatta a pana Fencla.

Výroční členská schůze – jednohlasně ( 19hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel)  odsouhlasila a ukládá
nové radě a radě plemenné knihy, aby změny schválené výroční členskou schůzi zapracovali do řádů a tyto do konce roku 2011 Odevzdali ke schválení na ministerstvo.

Členové byli seznámeni s plánem akcí na rok 2012 a byli také vyzváni, aby se aktivně podíleli na přípravě jednotlivých akcí.
Předběžně jsou v jednání tato místa a termíny- včas budou upřesněny a zveřejněny na klubových webových stránkách a v připravovaném zpravodaji:
12.5.2012 výstava Litohošť
Červen 2012
Srpen a popř. druhý  víkend v září /2012.
V současné době probíhají jednání ohledně pronájmu možných areálů s halou. Předběžně je také jednáno s hřebčincem Písek a dalšími subjekty.
Výstavy v Mladé Vožici a Konopišti budou výstavami soukromých subjektů.

Dále byla zmíněna licentace hřebců a navržena spolupráce se SCHSHP, možnost rozdělení nákladů na pronájem haly, nebo provedení licentace hřebců v Litohošti - termín duben 2012.

Paní Bruková vyjádřila přání pokračovat ve spolupráci se SCHSHP také v oblasti výstav. Dále bylo zmíněno, že klub nebude zasahovat do vypisování tříd pro minihorses, je to věcí pořadatele výstav. Mladá Vožice bude jako soukromá akce ne klubová.
3)

Nově zvolená rada vypracuje nový výstavní řád, který bude platný po celou výstavní sezonu. Výroční členská schůze odsouhlasila, že dětské soutěže- třídy pod sedlem budou na výstavách pořádány v samostatném kruhu tak, aby vystavovatelé nemuseli čekat, než tyto soutěže proběhnou,ale rovněž aby děti nečekali do pozdních odpoledních hodin. O zajištění samostatného kruhu po posuzování těchto dětských soutěží se postarají pani Hájková a pani Cynková, za podpory pani Mazancové a Podzemské.
Dětské halterové soutěže obvyklé pro vystavování miniaturních koní budou probíhat před samotným posuzováním koní.
V následující výstavní sezoně (2012) bude také striktně dodržován čas přejímky koní a začátek- zahájení posuzování výstavy!!!

Zpravodaj bude vycházet minimálně 2x ročně v internetové podobě, pouze členům kteří nemají přístup na internet bude zasílán poštou v tištěné podobě.

Dále byly odsouhlaseny členské příspěvky ve výši 500 Kč . Poplatky za rodinné členství jsou ve výši 100 Kč.


Zapsala 12.11.2011 Jarmila Podzemská

Zápis zkontroloval výbor ve složení:

Táňa Bruková
Marcela Filip
Monika Brožíková
Jarmila Podzemská
Josef Glatt