Zápis z členské schůze

Zápis ze schůze MH konané dne 19. 2. 2011
v restauraci Na Bejkárně, Benešov

Přítomní dle prezenční listiny.
1) Všichni přítomní byli seznámeni s problematikou chovu a vyřizováním návrhu nové
PK pro plemeno Miniappaloosa. Návrh ŘPK bude k dispozici na webových stránkách
klubu. Bylo stanoveno, že se k návrhu budou moci vyjádřit a písemně připomínkovat
tento návrh PK všichni členové klubu MH do 15. 3. 2011 písemnou formou na adresu
nebo e-mailem pani Táně Brukové. Poté budou připomínky zapracovány a do konce
března 2011 bude svolána schůze k odsouhlasení tohoto návrhu, který bude poté
zaslán na konzultaci tajemníkovi ASCHK, který zajistí předání na Ministerstvo
zemědělství.
Schváleno

2) Přítomní byli seznámeni s výstavami pořádanými v letošním roce. Na všechny výstavy
budou průběžně vkládány propozice na webové stránky klubu včetně veterinárních
podmínek. Všechny letošní výstavy budou posouzeny posuzovatelkou pani
Brukovou. Na výstavu v Pardubicích se klub pokusí zajistit zahraničního
posuzovatele. Výstavy budou pořádány v kategoriích Minihors, Miniappaloosa,
Shetland pony (standart a mini) a nově zařazeno v letošním roce pro všechny pony bez
původu a koně kteří nemají plemennou příslušnost k žádné PK do 110cm KVH. U
koní plemene minihors, miniappaloosa a pony bez PP je povoleno jakékoli stříhání,
holení a upravování koní pokud tyto úpravy nijak neohrozí zdraví koní. Kopyta
mohou být ošetřena oleji k tomu určenými, nesmí být však použit lak ani jiné
prostředky, které jsou s rozporem se zdravím koní. Předvádějící musí být vždy vhodně
a čistě oblečen! Propozice na výstavu konanou v Litohošti u Pacova připraví ve
spolupráci s majiteli Ola Ranche pani Jana Hájková, veterinární podmínky a povolení
od KVS zajistí pani Hájková, reklamu a inzerci zajistí pani Bruková.
Schváleno

3) Licentace hřebců a zápis klisen do PK. Licentace a svody klisen se budou konat vždy
na začátku měsíce října každého roku. V roce 2011 bude tato akce pořádána v kryté
hale na Ola Ranchi v Litohošti u Pacova. Přesný termín bude včas uveřejněn tak, aby
si mohl každý vyřídit potřebné dokumenty. V letošním roce proběhne povinná
přelicentace všech hřebců plemene Minihors a Miniappaloosa dle platných ŘPK. Tato
akce je povinná pro všechny plemenné hřebce, kteří mají oprávnění k plemenitbě na
území ČR. Pokud nebude hřebec předveden nebo nesplní požadavky k plemenitbě,
nebude mu již vydán připouštěcí rejstřík na připouštěcí sezonu v roce 2012!
Schváleno
4) Bylo navrženo pro potřeby klubu zřízení bankovního účtu. Všechny náležitosti vyřídí
pani Hájková s pani Brukovou. Po založení účtu bude číslo zveřejněno a uvedeno na
webových stránkách. K rozlišení účelu platby bude sloužit variabilní symbol. U každé
akce bude vždy číslo VS, který bude náležet jen konkrétní akci. U členských
příspěvků bude použit též samostatný VS. Do zprávy pro příjemce musí vždy každý
uvést své jméno, aby bylo identifikovatelné od koho platba přišla.
Schváleno

5) Pan Sádlo byl navržen na čestné členství v klubu MH za dlouholetou práci, propagaci
plemene Minihorses a neúnavnou pomoc při nelehkých začátcích klubu.
Schváleno

6) Jelikož je chov koní plemen minihorses a miniappaloosa v začátcích, pokusí se pani
Bruková zajistit od pani Filip praktickou ukázku, jak se má kůň připravit na výstavu,
v jakém výstavním postoji se má kůň předvádět a co všechno je za potřebí
k úspěšnému předvedení těchto koní. Pokud se podaří sehnat ještě někoho znalého
věci a problematiky okolo chovu těchto koní, tak bude tato akce spojena ještě
s přednáškou o chovu a plemenitbě. Zajistí pani Bruková a poté se spojí ohledně
vhodného a volného termínu s majiteli Ola Ranche v Litohošti u Pacova.
Schváleno

7) Webové stránky budou moct používat na reklamu a inzerci jen řádní členové klubu.
Veškeré inzerce a nabídky jsou zdarma.
Schváleno

8) Odvody peněz za každého člena MH do pokladny SCHSHP již nebude prováděn
počínaje letošním rokem 2011. Zápis předá pani Hájková předsedovi SCHSHP panu
Zápotockému.
Schváleno

9) Z důvodu náhlé hospitalizace se nezúčastnila sekretářka a pokladní Svazu paní
Zajíčková. Zprávu o hospodaření, kterou měla přednést, dodatečně zajistí a předá paní
Jana Glattová. Členové SCHMH budou dodatečně informováni.
Schváleno


Zapsal: Jana Hájková Schválil: Táňa Bruková
Jana Glattová
Zdeňka Štěpánová