Zápis z členské schůze

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SVAZU CHOVATELŮ MINIHORSES 
ze dne 4. 12. 2010 v Braňanech. 
 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
- prezence účastníků – svaz má v současné době cca 20 členů 
- Svaz chovatelů Minihorses je otevřen nejen pro majitele, chovatele a příznivce koní 
plemene Minihorse. Členy se mohou stát i majitelé koní plemene Miniappaloosa a 
ostatních malých plemen koní. 
- výše členského příspěvku na rok 2011 byla odsouhlasena ve výši 500,-Kč na rok pro 
řádné členy a 400,-Kč pro členy, kteří jsou zároveň členy jiného svazu sdruženého pod 
ASCHK. Z členského příspěvku bude odvedeno 100,-Kč na ASCHK 
 a to do 31. 3. 2011 (nebude-li určeno jinak). Dále bylo schváleno rodinné členství, kdy 
 případní zájemci o tento typ členství zaplatí pouze 100,-Kč bez nároku na výhody 
 řádného člena. 
 Pro nové členy platí, že členské příspěvky uhradí spolu se zasláním přihlášky 
 prostřednictvím složenky typu A na adresu uvedenou na přihlášce. 
 Evidenci členů, plateb i odvody na ASCHK zajistí paní Olga Zajíčková. 
 
- logo svazu 
návrhy vypracovala a předložila paní Bruková. Členy bylo vybráno a odsouhlaseno 
svazové logo, které bude dopracováno, tak aby mohlo být používáno. Zajistí Bruková. 
 
- prezentace svazu prostřednictvím webových stránek. Grafickou a částečně i 
obsahovou stránku zajistí paní Bruková ve spolupráci s ostatními členy Svazu. 
Technicky zajistí manželé Štěpánovi. 
 
- Volba předsednictva a Rady plemenné knihy: 
 
Z navržených kandidátů byli do předsednictva zvoleni: 
 
paní Táňa Bruková – předsedkyně 
paní Jana Hájková – místopředsedkyně 
paní Rostecká – místopředsedkyně 
paní Olga Zajíčková – sekretářka a pokladnice 
paní Jana Glattová - členka 
 
Do Rady plemenné knihy byli zvoleni: 
 
pan Jiří Glatt 
paní Táňa Bruková 
paní Jana Hájková 
 
 
- Další jednání se týkalo problematiky zápisu koní do PK Minihorses. RPK navrhuje, 
 aby při zápisu koní do PK Minihorses, bylo postupováno tak, že se vše pošle 
 písemnou formou (e-mailem) ke schválení RPK. Je nutné přiložit kopii PP. 
 Po dohodě zajistí paní Bruková ve spolupráci s panem Políčkem (ASCHK). 
 - Vypracování znění návrhu ŘPK pro plemeno Miniappaloosa. Ve spolupráci zajistí 
Bruková a Hájková. Koně plemene Miniappaloosa jsou zatím zapisováni do PK 
Minihorses. Po dosažení potřebného počtu jedinců tohoto plemene bude zažádáno na 
MZe o zřízení samostatné PK. Prozatím ale budou Miniappaloosa zapisováni do PK 
Minihorses s tím, že v PP budou mít uvedenu plemennou příslušnost Miniappaloosa. 
Zapsáni budou jedinci, kteří splní podmínky dané ŘPK, který bude pro Miniappaloosa 
vypracován. 
 
- Plán akcí na rok 2011: 
Duben – výstava koní plemene Miniappaloosa, Minihorses a Shetland pony – krytá 
hala Pacov. Termín i posuzovatel bude upřesněn. 
Květen – Výstava Miniappaloosa a Minihorses a Shetland pony – Konopiště. 
Termín i posuzovatel bude upřesněn. 
Srpen – Pony v zámecké zahradě – Mladá Vožice. Posuzovatel: paní Táňa Bruková. 
Termín bude upřesněn. 
Září – 1. víkend – KONĚ V AKCI Pardubice. Národní šampionát. Výstava pořádaná 
ve spolupráci se SCHSHP. 
 
- Licentace hřebců by měla v roce 2011 proběhnout na konci léta. Licentace se bude 
 týkat hřebců plemene Minihorses i Miniappaloosa. Hřebec musí splňovat základní 
 podmínky pro udělení licence, které vyžaduje zákon a ŘPK. 
RPK navrhuje, aby i pro zapsané hřebce byla v roce 2011 vyhlášena povinnost 
zúčastnit se přehlídky hřebců, kdy tito budou schváleni k zařazení do další plemenitby. 
Podrobnosti budou upřesněny. 
 
 
 
 
Zapsala: Bruková 
 
Schválil: Glatt, Zajiček, Hájek