Zápis z mimořádné členské schůze

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s.

 

 

Místo konání:               Hotel Benica, Benešov

Datum a čas:                dne 4. 4. 2015

 

Program jednání:

1.                  Prezentace

2.                  Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3.                  Zpráva o činnosti spolku za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015

4.                  Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015

5.                  Zpráva Rady plemenné knihy

6.                  Zpráva Kontrolní komise

7.                  Vyhlášení výsledků TOP5 Honor Roll za rok 2014 (a dalších vyhlášených soutěží)

8.                  Diskuze

9.                  Závěr

 

 

1.         Jednání zahájil předseda spolku tím, že přítomné informoval o tom, že přítomno je 17 členů spolku, z toho 2 členům spolku není svěřeno hlasovací právo.

 

Přítomné dále obeznámil o tom, že jelikož se jedná o náhradní zasedání členské schůze, je tato schůze usnášeníschopná.

 

 

2.         Zprávu o činnosti za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015 přednesla Jarmila Podzemská, která popsala a shrnula činnost spolku v roce 2014, a dále přednesla návrh Plánu činnosti na rok 2015.

            Zpráva bude zveřejněna na webu spolku.

 

            V průběhu přednášení zprávy se dostavil další člen, proto je nově konstatováno, že přítomno je 18 členů spolku, z toho 2 členům spolku není svěřeno hlasovací právo.

 

Poté přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti spolku za rok 2014.

 

Hlasování:        PRO: 15          PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1            Návrh byl přijat.

 

Dále přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze SCHVALUJE Plán činnosti spolku za rok 2015.

 

Hlasování:        PRO: 15          PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1            Návrh byl přijat.

 

 

3.         Zprávu o hospodaření za rok 2014 přednesla Eva Véghová, která popsala příjmy, výdaje, hospodářský výsledek a dále původ a důvod pohybů finančních prostředků. Dále přednesla Návrh rozpočtu na rok 2015.

            Zpráva bude zveřejněna na webu spolku.

 

Poté přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze SCHVALUJE Zprávu o hospodaření spolku za rok 2014.

 

Hlasování:        PRO: 16          PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 0            Návrh byl přijat.

 

 

Dále přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze SCHVALUJE Návrh rozpočtu spolku na rok 2015.

 

Hlasování:        PRO: 15          PROTI: 1         ZDRŽEL SE: 0            Návrh byl přijat.

 

 

4.         Zprávu o činnosti Rady plemenné knihy přednesl Ing. Jan Végh, který shrnul činnost v roce 2014, zejm. činnost u Asociace svazu chovatelů koní, ale i další, např. licentaci atd.

            Zpráva bude zveřejněna na webu spolku.

 

Poté přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti RPK.

 

Hlasování:        PRO: 15          PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 1            Návrh byl přijat.

 

5.         Zprávu kontrolní komise přednesl Pavel Pazourek, který popsal vady ve vystavování účetních dokladů a popsal další zjištění kontrolní komise. Vytkl pak vadu v daňovém přiznání.

            Zpráva bude zveřejněna na webu spolku.

 

Poté přednesl předsedající návrh usnesení, a to:

 

Náhradní zasedání členské schůze BERE NA VĚDOMÍ Zprávu Kontrolní komise.

 

Hlasování:        PRO: 14          PROTI: 0         ZDRŽEL SE: 2            Návrh byl přijat.

 

 

6.         Po obědě bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků vyhlášených soutěží, kterým byla pověřena Jarmila Podzemská.

 

7.         Předsedající poté přítomné vyzval, v rámci programu, k diskuzi.

- v diskuzi informoval Ing. Jan Végh, společně s Jarmilou Podzemskou, o pravidlech pro zařazování koní do plemenné knihy a podmínkách souvisejících. V dalším bylo odkázáno na informace, zveřejněné na webu spolku.

- členové byli dále upozorněni na výhody, které získávají členové spolku v souvislosti s činností Rady plemenné knihy a dále na možnosti čerpání dotací.

 

 

8.         Předsedající, s ohledem na skutečnost, že dalších příspěvků nebylo, jednání náhradní členské schůze ukončil.

 

 

Zapsal:             Klecanda

Ověřil:              Kadlec, Pazourek

 

Celý soubor je ke stažení zde.