Zápis z mimořádné členské schůze 2. 4. 2016

Zápis ze zasedání Náhradní členské schůze, konané dne 2.4.2016 v hotelu Benica Benešov.

 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a plán činnosti na rok 206

4) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2015

8) Diskuze

9) Závěr

 1) Podle prezenční listiny přítomno:   16řádných členů a 5 juniorů

 

2) Náhradní členskou schůzi zahájil předseda Jaroslav Kadlec. Vzhledem ke stanovám je členská schůze usnášení schopná.

 

Zápis provádí Jarmila Podzemská, odsouhlasený zápis schválí a podepíše předseda Jaroslav Kadlec, schváleno 16 pro 0proti 0zdržel.

  Schválen program 16 pro 0proti 0 zdržel se

Členská schůze schválila jako skrutátoru Moniku Klímovou 15 pro 0 proti 1 zdržel se

 

3)Zprávu o činnosti přednesla Podzemská, členská schůze bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015 a Plán akcí na rok 2016.  pro 16, proti 0, zdržel se 0

 

4) Zprávu o hospodaření za rok 2015 a Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesla Eva Véghová .

Náš spolek má k dnešnímu dni má vyřízené daňové přiznání  za rok2015 a zaplacené odvody pro aschk na rok 2016.   odsouhlaseno pro 16, proti 0 zdržel 0

 

5) Zprávu Rady plemenné knihy přednesl Ing. Végh . členská schůze vzala na vědomí a schvaluje zprávu RPK : Pro 14, proti 1 , zdržel 1

 

6) Zprávu revizní komise za rok 2015 přednesl přečetl  předseda Pavel Pazourek.

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje.  Pro 14, proti 0 zdržel se 2 

 

7) Veronika Vonková vyhlásila výsledky TOP Honor roll 2015

 

 

 

Diskuze: Návrh pani Ing. Kavánkové aby po skončení licentace svodu dostal účastník kopii posudkového listu po skončení akce.

 

Návrh Veroniky Vonková přepracovat bodový systém pro Honor roll 2016, zpracuje Vonková + Podzemká.

Návrh aby Veronika Vonková se stala externím agentem pro členy našeho spolku ve vztahu k americkým plemenným knihám. V případě že potřebuje člen poradit, obrátí se na Veroniku Vonkovou. ( Služba je zpoplatněné dle ceníku externího agenta, ale finanční souvislosti nenáleží našemu spolku).

 

Ing. Kavánková navrhuje, aby se navrhlo  ASCHK aby byla lepší terminologie barev u našich koní.  Členská schůze pověřuje aby Ing. Kavánková připravila podklady pro konzultaci s inspektory chovu. Do konce září 2016 zpracuje podklady, které předloží výboru.

Členská schůze schvaluje přečtený zápis z náhradní členské schůze 16 pro 0 proti 0 zdržel se

 

Ověřil a podepsal : Jaroslav Kadlec