Zápis z Náhradní členské schůze 30.3.2019

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se uskutečnila dne 30. 3. 2019 v salonku hotelu BENICA 2045, Benešov

 

I. Úvod

A. Program členské schůze:

1) Prezence
2) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
3) Zpráva o činnosti klubu v roce 2018 a plán činnosti na rok 2019
4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

5) Zpráva Rady plemenné knihy
6) Zpráva kontrolní komise

7) Diskuze 8) Závěr

 

B. Místo a doba konání náhradní členské schůze

 

Náhradní členská schůze se konala dne 30. 3. 2019 v salonku hotelu BENICA 2045, Benešov

.

C. Svolavatel

 

Náhradní členskou schůzi svolal statutární orgán spolku pozvánkou, rozeslanou sekretářem Jarmilou Podzemskou.

 

II. Průběh

 

k bodu 2) programu jednání – Zahájení

 

Za Výbor zahájila dnešní schůzi a přivítala pí. Jarmila Podzemská, která seznámila přítomné s tím, že aktuální počet členů klubu je 65, z toho 53 členů s platným hlasovacím právem (starších 18-ti let). Konstatovala, že přítomných na dnešní schůzi je 8 členů s platným hlasovacím právem. Členská schůze je usnášeníschopná.

Paní Jarmila Podzemská přečetla návrh programu dnešní členské schůze v rozsahu, dle pozvánky na členskou schůzi.

s návrhem na doplnění bodu č.7 Diskuze - Schválení člena Kontrolní komise, vzhledem k tomu, že Jaroslav Kadlec není členem našeho spolku, navrhla zvolit prvního náhradníka, který vzešel z posledních voleb, kterým je Jana Véghová Vepřeková.

 

Hlasování PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

 

K bodu 3) Zpráva o činnosti spolku v roce 2018 a plán činnosti na rok 2019

 

Zprávu o činnosti spolku za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 přednesla paní Jarmila Podzemská. Náhradní členská schůze bere na vědomí a schvaluje.

 

Hlasování PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti C v roce 2018.

 

 

Před zprávou o ohospodaření za rok 2018 a návrhem rozpočtu pro rok 2019 přišel další člen - pí. Pavlová - viz presenční listina

 

k bodu 4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

 

Zprávu o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 přednesla paní Eva Véghová.

Dotazy přítomnými předneseny nebyly.

 

Bylo navrženo, aby členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, a tuto schvaluje.

 

Hlasování PRO: 9 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.

 

 

k bodu 5) Zpráva Rady plemenné knihy

 

Zprávu přednesla Jarmila Podzemská.

 

Hlasování PRO: 9 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu Rady plemenné knihy za rok 2018.

 

k bodu 6) Zpráva kontrolní komise

 

 

Zprávu kontrolní komise za rok 2018 přednesl p. Radek Směták. Konstatoval, že práce výboru probíhala bez připomínek.

 

Paní Jarmila Podzemská navrhla, aby členská schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu Kontrolní komise.

 

Hlasování PRO: 9 PROTI: 0 Zdržel se: 0

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2018.

 

k bodu 7) programu jednání – Diskuze

 

a) Schválení člena Kontrolní komise. Vzhledem k tomu, že Jaroslav Kadlec není členem našeho spolku. Jarmila Podzemská navrhla zvolit prvního náhradníka, který vzešel z posledních voleb, kterým je Jana Véghová Vepřeková, která se svou kandidaturou souhlasí.

 

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje jako člena Kontrolní komise Janu Véghovou Vepřekovou.

 

Hlasování PRO: 8 PROTI: 0 Zdržel se: 1

 

b) Dotaz z pléna k uzavíraní plemenné knize zodpověděla J. Podzemská.

 

 

k bodu 8) programu jednání - Závěr

 

Poté se předsedající s přítomnými rozloučila a oznámila, že tímto byla členská schůze ukončena ve 13 45 hodin.

 

Zapsala : Hana Smětáková

Zápis ověřil : Jiří Glatt