Zápis z náhradní členské schůze konané dne 1.4.2017 v Benešově

Zápis z náhradní členské schůze ACHMK konané 1.4.2017 Benešov

 

Přítomni dle prezenční listiny.

 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017

4) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr


--------------------------------¨

1) Prezentace přítomno   17 členů, z toho 16 řádných členů + 1 junior.
 

2) Náhradní členská schůze je usnášení schopná.
 

3) Zprávu o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017, přednesla Jarmila Podzemská. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje ,

pro 15   , proti.1, zdrže se hlasování: 0
 

4) Zprávu o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 přednesla Eva Véghová. Členská schůze bere na vědomí a schvaluje , pro 15   , proti 0, zdržel se 1.
 

Z plánu akcí na rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2017 se vyjímá výstava v Braňanech, na žádost pořadatele.

 

5) Zprávu Rady plemenné knihy přenesl Ing. Jan Végh.
Členská schůze bere na vědomí.

 

6) Zpráva Kontrolní komise, přednesl Pavel Pazourek.

Členská schůze bere na vědomí.

 

7) Diskuze

TOP 5 Honor roll za rok 2016

Připravila a vyhlásila Veronika Pazourková

Celkové pořadí koní za rok 2016 bude zveřejněno na webu.

 

Veronika Pazourková žádá aby nevykonávala webmastera.

 

Schůze nadále se účastní 14 členů ASCHK.

 

Osvětlena situace ohledně zrušené výstavy v Brňanech.

Na návrh Veroniky Pazourkové výbor připraví manuál pro pořadatele akcí, které budou pod hlavičkou našeho spolku. 12 pro, proti 1, zdržel :1.

 

Pani Ing. Kavánková ke svému úkolu z minulé členské chůze připravit pro náš spolek problematiku genetik barev koní překládá seznam kde je možné v češtině si o této problematice přečíst. Viz příloha tohoto zápisu.

Ing. Marie Prokůpková vznesla dotaz jak je možno lépe řadit a třídit web plemenné knihy minihorse ( který nespravuje náš spolek). Prosí aby inspektoři chovu více označovaly – popisovaly i vady ( podkus, předkus).

 

 

Přílohou zápisu jsou Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

                                 Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017

                                 Zpráva  Rady plemenné knihy.
                                 Zpráva od Ing. Ludmily Kavánkové o problematice barev koní.

 

 

Zapsala Jarmila Podzemská

Ověřil: Jaroslav Kadlec
           Ing. Jan Végh