Zápis ze zasedání Rady plemenné knihy minihorse ze dne 19. 2. 2015

Místo konání: Mirošovice

Přítomni: Ing. Jan Végh, Veronika Vonková, Petr Koželuh, Ludmila Mazurová, Jiří Glatt,
                  Blahoslav Políček

                 Jako host a zápis provádí sekretář klubu: Jarmila Podzemská

 

Program schůze rady plemenné knihy.

 

1)      Výkonnostní zkoušky minihorse

2)      Lineární popisový list- úprava pro minihorse

3)      Řazení do oddílů online plemenné knihy 

4)      Zařazování klisen do HPK 

5)      Uznání zahraniční licence hřebcům

6)      Evidence chovu minihorse- změny.

7)      Dodržování zásad zápisu hříbat do registru plemenné knihy

      8)      Různé

 

 

1)      Ing. Jan Végh seznámil s přítomné se smyslem vykonávání výkonnostních zkoušek.

      Pan Políček k připomínkování VZ navrhuje zpracování řádu konání VZ – oddělené od  
       samostatného hodnocení VZ.

 Bodové hodnocení pro VZ – zpracuje Mazurová , pro zápřež i skoky zvlášť, bude se sčítat. Zapracuje návrhy pana docenta Maršálka. Vypracuje tiskopis do kterého se bude zapisovat vlastní hodnocení .

 

Návrh sekretáře zhotovit podklady pro výkonností knížku, do 21.3. 2015 zhotoven návrh včetně rozpočtu tiskárny na tisk. Do výkonnostní knížky se bude zaznamenávat výsledky výstav a výkonnostních zkoušek.

 

Návrh na konzultanty při veřejném tréninku VZ konaných dne 2.5.2015 v Litohošti.

Docent Maršálek, Blahoslav Políček, Jiří Glatt.

 

2)      Hodnocení exteriéru:

        koeficient plemenného typu 0,40

         Stavba těla : body …..koeficient …0,15 %… přepočet …

      Končetiny : body …..koeficient ….0,20% ……

      Mechanika pohybu : body … koeficient ….0,25% …..

Navrhnout nové kandidáty pro posuzovatele, uspořádat školení pro současné hodnotitele a inspektory chovy – o pomoc při proškolení, požádat  ASCHK, do konce dubna 2014.

 

3)Řazení do oddílů online plemenné knihy – v online plemenné knize označit v jakém oddílu klisna je ( jestli je v HPK, PK nebo registru), prověří pan Políček.

Lze přidělit fotky do online plemenné knihy , sekretář obešle majitelé koní aby zaslali jednu až dvě fotografie, které doplní do online plemenné knihy.   Žádost o zaslání kvalitní fotografie pošle sekretářka majitelům koní do konce března 2015.

 

4)Zařazování klisen do HPK

návrh- Klisna , která chce být zařazena do HPK musí absolvovat svod při licentaci, ne domácí svod. Rovněž povinnost mít DNA profil, S plaností od 1.8.2015.
Odsouhlaseno.

RPK odsouhlasila, že pro zařazení do HPK klisen, lze uznat i licenci ze zahraničí, za dodržení podmínek ( doložení účasti s minimálním hodnocením 1. a nebo 2. premie, kontrolou identity inspektorem chovu včetně přeměření v ČR.
Vše toto podléhá schválení RPK.

 

5) Uznání zahraniční licence hřebcům.
 Lze povolit na základě těchto skutečností:
pro zařazení do PK hřebců, lze uznat i licenci ze zahraničí, za dodržení podmínek  doložení účasti s minimálním hodnocením 1.premie, kontrolou identity inspektorem chovu v ČR a řádném změření.

Závěrečné rozhodnutí o zařazení do PK hřebců podléhá souhlasu RPK.

Rada plemenné knihy  rozhodla že jednání s Holandskou plemennou knihou o možné vzájemné spolupráci povede sekretářka spolku Jarmila Podzemská.

6) Evidence chovu minihorse- změny.

Rada plemenné knihy minihorse žádá – plemennou knihu ( pana Políčka) aby zasílal čitelné kopie zápisu klisen do plemenné knihy a do registru plemenné knihy, vykonaných na domácím svodu, radě plemenné knihy.

Zároveň žádáme plemennou knihu aby po skončení připouštěcí sezony zaslala  čitelné kopie připouštěcích lístku MH.
Evidenci povede Veronika Vonková.

 

 

7) Dodržování zásad zápisu hříbat do registru plemenné knihy

Rada plemenné knihy minihorse, žádá tajemníka ASCHK pana Políčka, aby pokud mu přijdou jakkoliv neúplné podklady pro zápis do PK, zaslal k řešení radě plemenné knihy MH,  nejpozději do měsíce od doručení těchto neúplných podkladů k dořešení.

 

Rada plemenné knihy navrhuje pro výbor klubu zaplatit přístup do AMHA plemenné knihy.

 

Projednání dvou žádostí uznání licence ze zahraničí u hřebců : NIRVANAS BREAKING THRU a TD MIDNIGHT LIL JOKE
Schváleno. Sekretář oznámí majitelům koní.

 

Různé: předvýběr hřebců- přehlídka mladých hřebců..
  – problematiku otevřela Veronika Vonková.
Zpracuje podmínky pro konání takovéto akce Veronika Vonková do 7. března 2015.
  Do konce března RPK zpracuje  šlechtitelský plán zpracuje do konce – Ludmila Mazurová.

 

Zapsala: Jarmila Podzemská

Schválil dne 14.3.2015 předseda RPK Ing. Jan Végh