Zpráva kontrolní komise za rok 2016

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. U hřebčince 479, 379 01 Písek, IČ: 270 42 481, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u KS v Českých Budějovicích, sp. zn.:

Zpráva kontrolní komise za rok 2016

I.

Při kontrole účetních dokladů v rámci běžné činnosti komise za rok 2016 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

II.

K faktickému plnění a důvodnosti příjmů a výdajů pak kontrolní komise uvádí, že neshledala jakékoliv pochybení, když důvodnost veškerých příjmů a výdajů byla provedenou kontrolou prokázána.

III.

Kontrolní komise se zaobírala podnětem p. Kavánkové na postup plemenné knihy. Tento podnět den po zaslání na revizní komisi byl p. Kavánkovou zrušen.

Po provedeném šetření kontrolní komise konstatuje, že na postupu plemenné knihy neshledala pochybení a rozhodnutí plemenné knihy respektuje.

IV.

Členové kontrolní komise se zúčastnili několika akcí pořádaných našim spolkem, byly zjištěny drobné nedostatky:

1. Doporučuje se dodržování společenského oblečení u organizátorů dané akce (vč. lidí zastávající významnější funkce).

2. Doporučuje se zvážit oceňování juniorských účastníků na všech umístěních.

 

 

Za kontrolní komisi:

Pavel Pazourek

Olga Kadlecová

Lenka Pasternaková