Zpráva o činnosti klubu v roce 2013

Vážení dovolte abych začala nejprve velmi krátce pár statistickými údaji:

Klub chovatelů miniaturních koní mě ke dni 31.12.2013 77 členů , myslím si že patrný stoupající zájem nejen o plemeno minihorse, ale i o členství v klubu, což je potěšitelné, když si vezmeme, že v roce 2010 to bylo 8členů. Přes některé neshody některých členů klubu, má klub ke dni 8.3.2014 36řádných členů, 2 čestné členy, a jednoho juniora mladšího 15 let.

Nyní bych se ráda dostala k činnosti klubu v roce 2013.

Mnoho činností, které klub vyvíjí, je možné pouze za podpory sponzorů. Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem sponzorům, především členům našeho klubu. Vážíme si Vás všech, kteří jste přispěli finanční částkou – ve formě sponzorského balíčku, nebo jinak. Všichni sponzoři, jsou uvedeni na klubovém webu a pokud si zašlou reklamu, jsou uvedeni vždy v propozicích jednotlivých akcí i katalozích akce, a nerada bych na některé zapomněla.
Přesto bych ráda vyzdvihla alespoň některé z nich, a ráda bych jim touto cestou ještě jednou poděkovala. Aťj již jsou to předseda klubu pan Jaroslav Kadlec a jeho manželka Olga Kadlecová z Ola ranče (doprava zábran a věcí na klubové akce, pronájem areál a bezplatné zapůjčení boxů na výstavě v Litohošti),
Petr Koželuh (zajištění zábran pro akce klubu), Jezdecké potřeby Cavalletto naší členky paní Evy Véghové (zakoupila poháry pro jarní výstavu v Litohošti, pro Národní šampionát zajistila poháry s 20% slevou pro náš klub, a dále zakoupila poháry pro Velkou cenu Cavalletto malých koní, která se konala v říjnu). Opravdu se velmi Vážíme všech, kteří klub jakkoliv podpoří. Dále děkuji dalším sponzorům - členům, že zaplatili sponzorské balíčky, jako například pani Petra Pecháčková, tak se i tak, jak sama mohla, snažila pomoci při organizaci akcí klubu. Dalšími takovými členy jsou Lída Mazurová (pomoc nejen při licentaci, ale i při výstavách), při přípravě pracovních tříd především Lucie Kynclová a s květinovou výzdobou p. Paták za firmu Poeto. I když někteří výše jmenovaní již k dnešnímu dni členy našeho klubu nejsou, přesto jim patří poděkování

Velkou pomocí v roce 2013 byla Romana Kinclová. A vy jí znáte jako ringstewarda na našich akcích (moderovala obě výstavy i velká cena Cavalletto). Bylo naprosto skvělé, že se byla s několika dalšími členkami klubu podívat na jedné z výstav v zahraničí, kde si práci ringstewarda mohla okouknout a získat nemalé zkušenosti, které pak zúročila i na akcích klubu.

Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří nemalou měrou reprezentovali klub na v roce 2013 nejprestižnější akci pořádané ASCHK- a to výstavy koní v září v Lysé nad Labem. Vážím si všech, kteří se nejen účastnili 3denního maratonu, ale 2 měsíce předcházející přípravě nácviku programu. Vystoupení minihorse, tak bylo možné shlédnout vždy nejen dopoledne v chovatelské přehlídce koní na ruce, minihorse v akci bylo možné vidět  také 2x v odpoledním programu, a poprvé také v sobotu v Noční show. Děkuji proto všem účastníkům pani Ing. Kavánkové, Lídě Mazurové, celému minihorse Cavalletto teamu pod vedením Evy Véghové  a rovněž celému teamu okolo jezdecké stáje Royal Liberty pod vedením Veroniky Vonkové.

Opravdu bych nerada na nikoho zapomněla, a proto znovu, děkuji všem !!!

 

Nyní k vlastním akcím klubu

Víte, že jsme si v roce 2012 na členské schůzi  za vašeho velkého zájmu odsouhlasili pořádání několika seminářů. Měli jsme přislíbeno, že minimálně jeden seminář nám bude hradit ASCHK. Ale protože ministerstvo téměř celý rok nepřidělilo ASCHK naprosto žádné dotace ( které jsou pro chod asociace nezbytné- asociace je garantem vedení plemenných knih většiny plemen koní v ČR ) a pouhých 35% z celkového avizováného objemu peněz získala asociace až v září letošního roku, tak bohužel zůstalo pouze u slibu... a veškeré finanční náklady na uspořádané semináře zůstali na klubu. Přesto si myslím, že všichni se učíme celý život, a že je nutné se vzdělávat. A děkuji tímto všem, kteří se účastnili seminářů  s americkými lektory jak s Johnem Eberthem, tak manželi Farchild. Doufám, že i nadále budete mít zájem se vzdělávat, a oceníte připravované semináře pro tento rok, které podpoříte svou hojnou účastí, kdy připomínám že první je již za 14dní, pro členy našeho klubu zcela zdarma, a i přes omezenou kapacitu jsou ještě volná místa

Mimo programu vzdělávání se klub snažil podílet na rozvoji chovu , v roce 2013 byla uspořádána lientace hřebů a svod klisen 28.dubna 2013, které se úspěšně účastnilo 16 koní ( 6 hřebců a 10 klisen) protože ne všichni se mohli účastnit této licentace, rada plemenné knihy odsouhlasila a umožnila aby byli mimořádně licentováni další 3 hřebci při Jarní výstavě v Litohošti, a pak ještě mimořádně jeden hřebec při licentaci hřebců plemene shetland pony v Kadově, vždy za účasti člena rady plemenné knihy minihorse.

Je potěšitelné, že z úst tajemníka aschk a vedoucího plemenné knihy můžeme slyšet, že chov plemene minihorse je na stoupající úrovni, ale to nás nemůže vést k tomu, abychom si snad mysleli, že tady v ČR máme bůh ví jaký chovatelský materiál, který je až na malé vyjímky ( samozřejmě najdeme zde pár opravdu špičkových koní, srovnatelných svou kvalitou s vysokou úrovní v Evropě) ale pořád je na čem pracovat, a všichni víme, že chov je běh na dlouhou trať a u koní, je to  běh pro několik lidských generací, tak se snažme, když už jsme vlastně u začátků stále ještě plemene minihorse v ČR, ty základy položit alespoň trochu kvalitní.

A když už jsem začala licentací – jako první chovatelskou akcí, která se v roce 2013 konala. ještě trochu statistiky. V plemenné knize minihorse je zhruba 131 koní, opět srovnání v roce 2006-  to bylo 27 koní.

Další chovatelskou akcí byla přehlídka plemenných hřebců minihorse, a u té příležitosti vydání katalogu plemenných hřebců minihorse, stájí a farem.Bohužel pravděpodobně nepřízeň počasí ( tento víkend začínali rozsáhlé povodně, které později postihli velkou část naší republiky), a nebo možná nezájem majitelů klisen, navštívit tuto chovatelskou akci, bylo příčinou malé návštěvnosti chovatelů – majitelů klisen, pro které byl především určen,ale přesto tato akce měla divácký ohlas

Výstavy:

V roce 2013 jsme pořádali 2 výstavy - tradiční jarní výstavu minihorse (již 3. ročník) na Olaranči v Litohošti 26.5. a 2. Národní šampionát miniaturních koní v Opřeticích. Účast koní byla slušná, i když nijak závratná. proto apeluji na Vás, aby jste se v letošním roce více aktivně zapojili do dění klubu.

Pravděpodobně při stále probíhající ekonomické krizi, ne všichni si mohou dovolit uvolnit ze svého rozpočtu peníze za přihlášky ( ale i cestu, ubytování , ustájení atd.) na svůj koníček, protože pro mnoho z nás není chov koní obživou- byznysem, ale koníčkem. a pak to je tak, že před každou výstavou obvolávám jednotlivé členy, aby něco přihlásili, aby nebylo ostudné že máme pozváno zahraničního rozhodčího a nakonec se výstava zruší, že je málo koní... Proto si myslím, že i z ekonomických důvodů, by nám pro tento rok měli 2 výstavy také stačit. 

Pokud se bude, tak jak je tomu dosud, zvyšovat počet koní, kteří se výstav budou účastnit, bude již neúnosné akci pořádat jako jednodenní, ale budeme muset rozdělit výstavu na dvoudenní , tak jako je tomu zcela běžně v Evropě,. Protože je opravdu ubíjející začínat den v 7 hod ráno přejímkou koní a měřením a končit kolem 20 hodiny. Vidím že cesta bude v dvoudenních akcích, kde v sobotu večer, můžeme připravit nějaké posezení- gril párty, a užít si víkend, ale ne tak hekticky jako v jeden den.

Děkuji tímto Vám všem, kteří jste se se svými koňmi výstav účastnili, a doufám že již ve stájích chystáte šampiony na letošní výstavní sezonu a těšíme se na Vás.

Zatím poslední akcí roku 2013 byla velká cena Cavalletto malých koní.

Jednalo se o sportovní odpoledne, s více jak 44 pracovními třídami pro děti i dospělé. Většina tříd ( jako driving, jumping, liberty a podobně) byli třídy jaké máme i při našich výstavách, ale protože akce byla otevřená všem plemenům malých koní ( převažovali minihorse) ale z téměř 30ti koní bylo přihlášeno mimo minihorse i shetland pony, pony a několik welšů, bylo i pár tříd , obvyklých právě pro další plemena- jako je lead rein, first rein, mladý vystavovatel atd.) Vysoko kladné hodnocení této akce , psané rukou pani rozhodčí Táni Brukové, jakož i účastníků si můžete přečíst na novém klubovém webu www.achmk.cz

Ještě pár organizačních poznámek:

Prosím všechny aby se zamysleli nad tím, jak mohou pomoci s činností klubu a pokud nenajdou odpověď, aby se stali sponzory klubu a zaplatili některý ze sponzorských balíčků.

Děkuji Vám za pozornost

 

Za radu klubu

Jarmila Podzemská

sekretářka klubu