Zpráva revizní komise

Zpráva revizní komise o hospodaření  v roce 2013

  Při kontrole účetních dokladů, v rámci běžné činnosti komise, za rok 2013,  nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Po provedené kontrole byly veškeré účetní doklady předány fa. SEKO a.s.  daňové poradenství  ke zpracování účetnictví za rok 2013 v rozsahu a způsobem, upraveným příslušnou legislativou a dále k vypracování daňového přiznání za rok 2013.

V roce 2013 revizní komise obdržela pouze jedinou stížnost od našeho člena pana Pavla Pazourka, Poláčkova 6, Ústí nad Labem, a to dne 9. 12. 2013. Stížnost byla směřována proti svolání mimořádného členského sněmu, jeho hlasování a závěrů z tohoto jednání. Zároveň tato stížnost byla zaslána  vedení  ASCHK k vyjádření.

Revizní komise se podnětem zaobírala a se stížností se ztotožnila, jelikož svolavatel nedoložil řádné plné moci členů, jimiž chtěl doložit oprávněnost konání členské schůze a dále svolavatel neprokázal, že byl na tomto jednání oprávněn, jménem uvedených členů, hlasovat.

S ohledem na tuto skutečnost nelze považovat jednání, uskutečněné dne 8.12.2013 za jednání členské schůze našeho spolku a proto není možné vzít v potaz ani rozhodnutí, učiněná při tomto jednání.

Komise se dále zaobírala neoficiálními podněty některých, dnes již bývalých členů, kteří zpochybňovali hospodaření při akcích, hospodaření klubu a činnosti členů rady klubu,

Konkrétně bylo vytýkáno, že :

- radou klubu nebyl předložen plán činnosti na rok 2013 a 2014, a finanční zpráva za rok 2013

            Rada klubu přislíbila předložení listin na členské schůzi v roce 2014, kdy toto se komisi jeví jako rozumné, protože předchozí jednání členské schůze se uskutečnilo v době, kdy nebyl účetně uzavřen rok 2013 a dále je nutno podotknout, že Stanovy spolku neupravují termín, v němž mají být tyto listiny předloženy. Splní-li rada na příští členské schůzi svůj závazek tím, že předloží uvedené listiny, není možné toto radě vytýkat či tvrdit, že se jedná o porušení stanov.

- nepředložení zprávy revizní komise za rok 2013

            Komise posuzuje dění celého roku 2013, nikoliv jeho částí. Proto se komise zaobírala detailně vším, co jí přísluší, od ledna roku 2014. Stěží proto mohla v roce 2013 předkládat jakékoliv zprávy členské schůzi.

- porušení řádu plemenné knihy minihorse a zpochybnění zástupců plemenné knihy, zařazení hřebce do plemenné knihy bez řádného posouzení, chyby v evidenci plemenné knihy a rozpor se zákonem

            Komisi nepřísluší posuzovat vedení plemenné knihy a dodržování stanov, jelikož toto je svěřeno výlučně Asociaci Svazů chovatelů koní (ASCHK), jehož je náš spolek členem. Taktéž i odpovědnost z případného protiprávního jednání nese tento svaz, nikoliv náš spolek. Proto se komise tímto podnětem nemůže zaobírat.

- katalog plemenných hřebců, stájí a farem a jeho nákladnost

            Komise se neshodla na tom, zda je či není nezbytná výroba katalogu. Již z toho plyne, že každý z nás může mít názory rozdílné. Někteří se přikloní k názoru, že je zapotřebí katalog vydat, někteří s tím souhlasit nebudou. Bylo však plně v kompetenci rady rozhodnout o vydání katalogu a na výrobní ceně nebylo shledáno cokoliv, právně závadného.

- zpochybnění nákladů paní Podzemské, související s výstavou a neschválení nákladů členskou schůzí, převod částky 31.000,- Kč ve prospěch soukromého účtu

            Komise v úvodu deklaruje stanovisko, že členská schůze neomezila oprávnění statutárního orgánu klubu, a proto není možné vytýkat radě, že nakládala s finančními prostředky bez schválení jednotlivých výdajů členskou schůzí. Dále komise konstatuje, že veškeré svěřené finanční prostředky byly řádně a beze zbytku vyúčtovány. Tedy ani zde komise neshledala jakékoliv pochybení.

- náklady na akci Velká cena Cavalletto malýcvh koní  2013

            Komise se podrobně zaobírala všemi náklady, souvisejícími s akcí a nezjistila nic, co by vzbuzovalo pochybnosti. Stížnosti, vytýkající zvýšení nákladů, rada odůvodnila rozšířením rozsahu akce, což následně komise prověřila, a nezbylo, než souhlasit s přednesenými vyjádřeními.

- nevhodnost termínu konání akce Cavalletto v roce 2014

            K tomuto komise nezaujímá žádné stanovisko, protože nemá možnost vytýkané konfrontovat se zkušenostmi z minulých let. Komise nevylučuje, že stěžovatelé mohou mít pravdu, stejně tak se však mohou mýlit a termín bude shledán jako vyhovující.

- hospodaření klubu, nepředložení žádosti o dotace, výdaje na výstavy koní a jejich růst

            Provedeným šetřením komise a dále i šetřením finančního úřadu nebylo zjištěno cokoliv, co by zpochybňovalo oprávněnost a důvodnost jednání rady.

- poškozování jména klubu v zahraničí, neznalosti stran sekretáře klubu při akcích, pokles úrovně výstav, jednání sekretářky způsobuje rozpory v klubu, zvýhodňování vlastních zájmů při konání akcí sekretářem klubu

            Tímto podnětem se komise nezaobírala, jelikož nebylo vytýkáno nic konkrétního. Výjimku tvoří množství koní, přihlašovaných na akce, pořádané naším spolkem. Zde je však nutné upozornit všechny členy na to, že každý člen má práva stejná a to, že je nevyužívá, oproti jinému, je jeho rozhodnutí.

- nevhodnost prostor pro konání členské schůze

            Komise se ztotožňuje s názorem, že prostory pro konání členské schůze mohly být voleny vhodněji a rada byla v dalším vyzvána k pečlivější volbě prostor.

- využívání přístupových údajů paní Filip k bank. účtu

            Za dané situace se jevilo efektivnější využití zmíněných přístupových účtů. Toto rada již  vyřešila a vytýkané uvedla do souladu se skutečností.

- proplacení letenek posuzovatele na národní šampionát

            Posuzovateli byly veškeré náklady řádně a v rozsahu s příslušnými dohodami uhrazeny. Komise zjistila, že došlo pouze k určitým diskuzím o místu odletu, které byly vyřešeny s posuzovatelem, který se národního šampionátu zúčastnil. Komise se proto nemá čím zaobírat.

 
Za revizní komisi : Olga Kadlecová
                                 Ing. Jan Végh
                                 Veronika Vonková