Zápis z Členské schůze ACHMK 20.3.2021

21.03.2021 13:09

Zápis z členské schůze ACHMK

konané Dne: 20.3.2021 hotel BENICA , Ke Stadionu 2045, Benešov
https://www.benica.cz/


od 13:00 hod


Program jednání:

1) Prezentace a kontrola testů.

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021

4) Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

1) Jednání členské schůze zahájila Jarmila Podzemská. Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že členská schůze není usnášení schopná. Jednání bylo ukončeno ve 14:00.
2)Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání na sobotu 3.dubna 2021 v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov od 13:00.
a ukládá předsedovi o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný.
 
Zapsala: Jarmila Podzemská
Schválil: Eva Véghová