Zápis z členské schůze

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

která se uskutečnila dne 9. 3. 2014 v Hotelu Benica

 

I. Úvod

A. Program jednání

1)            Zahájení

- kontrola usnášeníschopnosti

- schválení programu členské schůze

- volba orgánů čl. schůze

2)            Zpráva o činnosti klubu v roce 2013

3)            Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2013

4)            Zpráva revizní komise – r. 2013 5) Plán akcí a činnosti na rok 2014

6)            Změna stanov

7)            Volby do orgánů spolku

- výbor spolku

- revizní komise - rada plemenné knihy

8)            Diskuze

9)            Promítání krátkého video záznamu ( 15-20minut) ze světové výstavy miniaturních koní.

10)          Závěr

 

B. Místo a doba konání členské schůze

                Členská schůze se konala dne 9. 3. 2014, od 11,00 do 15,30, a to v Hotelu Benica, na adrese Ke Stadionu 2045, 256 01 Benešov.

 

C. Svolavatel

                Členskou schůzi svolal statutární orgán spolku písemnou pozvánkou, rozeslanou sekretářem Jarmilou Podzemskou.

 

II. Průběh

k bodu 1) programu jednání - Zahájení

Předseda klubu uvedl dnešní schůzi a přivítal účastníky. Následně předseda spolku provedl kontrolu správnosti a úplnosti prezenční listiny a obeznámil přítomné o tom, že aktuální počet členů klubu je 36, přítomných na dnešní schůzi je 20, nepřítomných pak 16 členů. Na základě tohoto zjištění konstatoval, že členská schůze je schopná usnášení, a to s ohledem na počet přítomných účastníků.

Předseda přečetl návrh programu dnešní členské schůze v rozsahu, dle pozvánky na členskou schůzi. Přítomné vyzval k navržení dalších bodů jednání. Další návrhy předneseny nebyly.

 

Hlasováno o programu jednání. Sečtení hlasů provedl, na pokyn předsedy spolku, p. Pazourek.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0

 

Program jednání byl schválen.

 

Dále předsedající navrhl hlasovat o orgánech této členské schůze a obsazení a navrhl:

 

předsedajícího schůze:       předseda spolku, pan Jaroslav Kadlec

zapisovatele:                        Jana Rébová

ověřovatele zápisu:             Kvido Klecanda

skrutátory:                            1. Jana Gattová    2. Romana Kinclová

 

Další návrhy předneseny nebyly.

 

Hlasování o orgánech členské schůze. Sečtení hlasů provedl, na pokyn předsedy spolku, p. Pazourek.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

Předsedajícím schůze je pan Kadlec, zapisovatelem Jana Rébová, ověřovatelem  Kvido Klecanda a skrutátory Jana Glattová a Romana Kinclová.

 

Předsedající přednesl členské schůzi návrh, aby byla umožněna přítomnost na jednání panu Chládkovi, jako hostu schůze.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI : 0...Zdržel se: 0...

 

                Panu Chládkovi bude umožněna přítomnost na jednání členské schůze.

 

 

Předsedající oznámil účastníky o tom, že na dnešní členskou schůzi byl pozván i p. Políček za ASCHK, bohužel pozvání nepřijal a není dnes přítomen.

 

 

k bodu 2) programu jednání – Zpráva o činnosti klubu v roce 2013

 

Zprávu o činnosti klubu v roce 2013 přednesla, na vyzvání předsedajícího, paní Podzemská. Následně byli přítomni vyzváni k přednesení dotazů.

 

                Bylo navrženo, aby členská schůze vzala přednesenou zprávu na vědomí.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2013.

 

 

k bodu 3) programu jednání – Zpráva o hospodaření, pokladní kniha za rok 2013

 

Zprávu o hospodaření, pokladní zprávu za rok 2013 přednesl pan Koželuh. Dotazy přítomnými předneseny nebyly.

 

                Bylo navrženo, aby členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření a pokladní zprávu za rok 2013, a tuto schvaluje.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

                Členská schůze bere na vědomí a schvaluje Zprávu o hospodaření, pokladní knihu za rok 2013.

 

 

Technická připomínka:

Připomínka ze strany pí. Kavánkové: ve zprávě není informace o hmotném majetku klubu, má klub nějaký? Např. překážky.

 

Na základě této připomínky nechal předseda hlasovat o tom, aby pro příště byl do zpráv o hospodaření zařazován detailní seznam hmotného majetku.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

                Členská schůze v dalším ukládá povinnost předkládat členské schůzi, jako součást zprávy o hospodaření spolku, detailní seznam hmotného majetku klubu.

 

 

k bodu 4) programu jednání – Zpráva revizní komise za rok 2013

 

Zprávu revizní komise za rok 2013 přednesl Ing. Végh. Po přednesení bylo vzneseno několik dotazů, které Ing. Vegh zcela zodpověděl a přítomní nežádali dalšího doplnění.

                Předsedající navrhl, aby členská schůze vzala na vědomí přednesenou Zprávu revizní komise..

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

Členská schůze bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2013.

k bodu 5) programu jednání – Plán akcí a činnosti na rok 2014

 

Plán akcí a činnosti na rok 2014 přednesla paní Podzemská.

 

                Předsedající navrhl, aby členská schůze schválila přednesený plán akcí a činnosti na rok 2014.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

Členská schůze schvaluje plán akcí a činnosti na rok 2014.

 

 

k bodu 6) programu jednání – Změna Stanov

 

Předsedající předložil členské schůzi návrh Stanov, vypracovaný radou klubu, který zohledňuje zrušení zák. o sdružování občanů a účinnost Nového občanského zákoníku, a dále pak tento návrh zohledňuje vývoj spolku v posledních letech, a to např.  návrhem na zřízení nového orgánu spolku, a to Radu plemenné knihy, která doposud, dle stávajících Stanov, neexistovala.

Předsedající poté přerušil jednání členské schůze z důvodu podávání oběda a dále za účelem umožnění se seznámit s navrhovaným zněním Stanov.

 

                Po přestávce bylo pokračováno v jednání členské schůze. V rámci diskuze byly vysvětleny cíle a záměry, plynoucí z navrhovaného znění Stanov, a v rámci této diskuze bylo navrženo doplnění, a to:

 

                V odst. II. Účel spolku – návrh na rozšíření o další, a to : - ochrana zvířat (Welfare)

 

                Další návrhy předneseny nebyly.

 

                Předsedající dal proto hlasovat nejprve o návrhu na rozšíření účelu spolku o „-ochrana zvířat (welfare)“

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

                Poté předsedající navrhl schválení Stanov, které byly předloženy radou klubu na členské schůzi, rozšířené o předchozí, již schválený, návrh.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

                Členská schůze rozhodla o změně Stanov spolku, a to v rozsahu a dle návrhu rady klubu, rozšířené o položku účelu spolku: „-ochrana zvířat (welfare)“

 

k bodu 7) programu jednání – Volby do orgánů spolku

Předsedající navrhl, aby byla volba do Výboru spolku provedena formou tajného hlasování.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

                Členská schůze rozhodla o tom, že volba členů Výboru spolku bude tajná.

 

Poté předsedající požádal paní Podzemskou k přednesení návrhu kandidátů, nominovaných Radou klubu. Ta přítomné seznámila s návrhem Rady, a to v tomto složení:

Předseda:              J. Kadlec

Sekretář:                Jarmila Podzemská            

Pokladník:             Eva Véghová                      

                Předsedající vyzval členy k přednesení dalších návrhů kandidátů do funkcí ve Výboru spolku. Další kandidát navržen nebyl, a proto předsedající vyzval, aby hlasovali o návrhu.

 

                Skrutátoři po sečtení hlasovacích lístků přítomné obeznámili o tom, že:

J. Kadlec, navrhovaný do funkce předsedy Výboru klubu, získal 18 hlasů.

Jarmila Podzemská, navrhovaná do funkce sekretáře, získala 18 hlasů.

Eva Véghová, navrhovaná do funkce pokladníka, získala 17 hlasů.

                Předsedající členské schůze proto konstatoval, že do funkce předsedy byl zvolen J. Kadlec, do funkce sekretáře spolku byla zvolena Jarmila Podzemská a do funkce pokladníka spolku byla zvolena Eva Véghová, když každý ze jmenovaných obdržel v tajné volbě potřebný počet hlasů.

 

Předsedající navrhl, aby byla volba do Kontrolní komise provedena aklamací.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0...Zdržel se: 0...

 

                Členská schůze rozhodla o tom, že volba členů do Kontrolní komise bude veřejná, aklamací.

 

 

Poté předsedající seznámil členy s návrhem Rady, a navrhl do výkonu funkce členů Kontrolní komise:

 

1.             Olgu Kadlecovou

2.             Pavla Pazourka

3.             Lenku Pasternakovou

 

                Předsedající vyzval členy k přednesení dalších návrhů kandidátů. Další kandidáti navrženi nebyli, a proto předsedající vyzval, aby hlasovali o návrhu.

 

1.             Olga Kadlecová  

Hlasování              PRO: 16...PROTI: 0...Zdržel se: 4...

 

2.             Pavel Pazourek

Hlasování              PRO: 16...PROTI: 0...Zdržel se: 4...

 

3.             Lenka Pasternaková

Hlasování              PRO: 16...PROTI: 0...Zdržel se: 4...

 

                Členská schůze zvolila Olgu Kadlecovou, Pavla Pazourka a Lenku Pasternakovou do funkce členů Kontrolní komise spolku.

 

 

Předsedající navrhl, aby byla volba do Rady plemenné knihy provedena aklamací.

 

Hlasování              PRO: 20...PROTI: 0..Zdržel se: 0...

 

                Členská schůze rozhodla o tom, že volba členů do Rady plemenné knihy bude veřejná, aklamací.

 

 

Poté předsedající seznámil členy s návrhem Rady, a navrhl do výkonu funkce členů Rady plemenné knihy:

 

1.             Ing. Jana Végha

2.             Veroniku Vonkovou

3.             Ludmilu Mazurovou

4.             Jiřího Glatta

5.             Petra Koželuha

 

                Předsedající vyzval členy k přednesení dalších návrhů kandidátů. Další kandidáti navrženi nebyli, a proto předsedající vyzval, aby hlasovali o návrhu.

 

Hlasování              PRO: 17...PROTI: 0...Zdržel se: 3...

 

                Členská schůze zvolila Ing. Jana Végha, Veroniku Vonkovou, Ludmilu Mazurovou, Jiřího Glatta a Petra Koželuha do funkce členů Rady plemenné knihy.

 

 

                Předsedající poté jednání přerušil a vyzval členy nově zvolených orgánů k tomu, aby vybrali/zvolili ze svého středu předsedu či místopředsedu, vyžadují-li toto rozhodnutí Stanovy spolku.

 

                Po přestávce oznámili členové kontrolní komise, že předsedou kontrolní komise byl zvolen Pavel Pazourek. Následně oznámili členové Rady plemenné knihy, že předsedou Rady plemenné knihy byl zvolen Ing. Jan Végh a místopředsedou Rady plemenné knihy byla zvolena Veronika Vonková.

k bodu 8) programu jednání – Diskuze

 

                Předsedající vyzval členy k přednesení diskuzních příspěvků.

 

1.             Ing. Végh navrhl, aby Výbor spolku navrhl osobní jednání se zástupci ASCHK a prezentoval výsledky dnešní členské schůze. Cílem jednání by mělo být prezentování funkčnosti spolku a hájení zájmů spolku, coby člena ASCHK s tím, že by se měl statutární orgán zaměřit na dotační programy u ASCHK.

Připomínkou paní Kavánková zdůraznila nutnost udržovat dobré vztahy ze strany vedení klubu k ASCHK.

 

                Předsedající, na základě diskuse navrhl aby členská schůze uložila Výboru spolku zahájit jednání se zástupci ASCHK s cílem hájit zájmy spolku a zaměřit se přitom na dotace.

 

Hlasování              PRO: 9...PROTI: 9...Zdržel se: 2...

 

                Předsedající konstatoval, že návrh nebyl přijat.

 

                Poté předsedající, v rámci probíhající diskuse, přednesl další návrh, když navrhl, aby členská schůze uložila Výboru spolku zahájit jednání se zástupci ASCHK.

 

Hlasování              PRO: 16...PROTI: 2...Zdržel se: 2...

 

                Členská schůze ukládá Výboru spolku zahájit jednání se zástupci ASCHK s cílem hájit zájmy spolku.

 

 

2.             Z pléna pak zazněl podnět ve věci přípravy koncepce výkonnostních zkoušek pro zařazení do akceleračního programu pro miniaturní koně, o kterém bylo přítomnými diskutováno.

 

                Předsedající pak, na základě diskuze navrhl, aby členská schůze uložila Radě plemenné knihy zpracování návrhu koncepce výkonnostních zkoušek pro zařazení do akceleračního programu pro miniaturní koně a tento koncept předložit členské schůzi.

 

Hlasování              PRO: 18...PROTI: 1...Zdržel se: 1...

 

Členská schůze ukládá Radě plemenné knihy zpracování návrhu koncepce výkonnostních zkoušek pro zařazení do akceleračního programu pro miniaturní koně a dále ukládá Radě plemenné knihy tento koncept předložit na příští členské schůzi.

 

 

                V rámci diskuse pak paní Podzemská obeznámila přítomné o některých předběžných nákladech a předpokládaných příjmech, souvisejících s akcemi tohoto roku, když zmínila Veterinární seminář – výdaje 3000 Kč, příjmy 2000 Kč; Vozatajský seminář – výdaje 3500 Kč, příjmy, 4000 Kč; Licentace a svod klisen -  výdaje 2000 Kč, příjmy 2000 Kč; Výstava minihorse Litohošť – výdaje 30000 Kč, příjmy 20000 Kč; Velká cena Cavalletto – výdaje 5000 Kč, příjmy 10000 Kč; Národní šampionát Zduchovice – výdaje 40000 Kč, příjmy 20000 Kč. Přítomné také upozornila na to, že vše závisí na účasti a zájmu jak členů spolku, tak třetích osob.

 

Dále byly diskutovány možnosti propagace spolku na velkých koňských akcích, např. Kůň –Lysá nad Labem či Chovatelský den v Písku.

 

 

k bodu 9) a 10) programu jednání – Promítání krátkého video záznamu, Závěr

 

                Přítomným byla promítnuta videa z akcí, které se uskutečnily v minulém roce. Poté se předsedající s přítomnými rozloučil a oznámil, že tímto byla členská schůze ukončena.

 

Zapsala :               Jana Rébová

Zápis ověřil :        Kvido Klecanda